ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 131 ατόμων σε ΑΕΙ, Δήμους, ΤΕΙ, δημόσιους οργανισμούς (λίστα)

Τις 131 θέσεις σε ΑΕΙ, δήμους, ΤΕΙ, δημόσιους και ευρωπαϊκούς οργανισμούς που είναι ανοιχτές για προσλήψεις, σε προκηρύξεις που είναι υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ,  παρουσιάζει η aftodioikisi.gr
Συνοπτικά:

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 1297/25-01-2019 Πρόσκληση, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, μερικής απασχόλησης, Διδακτικού Προσωπικού, ενός  (1) ατόμου, για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος: «Βιολογική Ωκεανογραφία» για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας, Γραμματεία, Τ.Κ. 157 01, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7274658 & 210 7274066, (Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 29-01-2019 έως και 11-02-2019, (09.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Eνιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB), σύμφωνα με το Α.Π. 216/15-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
SRB/AD/2018/014

 

Bank Resolution Expert (AD 5)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στο ως άνω Συμβούλιο.

 Πληροφορίες στον ακόλουθο Σύνδεσμο: http://srb.europa.eu/vacancies

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-02-2019, (ώρα 12.00 Βρυξελλών)

Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων(ΕCHA), σύμφωνα με το Α.Π. 139/11-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ECHA/TA/2019/001

 

Temporary agent (M/F) IT

Lead Architect (AD 6)

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες στον ακόλουθο Σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-02-2019, (ώρα 12.00 Ελσίνκι)

Eυρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Eυρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας(ΕDA), σύμφωνα με το Α.Π. 8641/14-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με στοιχεία:

ΘΕΣΗ ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΗΣ
IT Operations Officer

 

Contractual Agent (IV)

 

Project Officer Energy Support Contractual Agent (IV)

 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό. 

Πληροφορίες στον ακόλουθο Σύνδεσμο:

https://www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2019

Δήμος Σκοπέλου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Σκοπέλου, που εδρεύει στην Σκόπελο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, Σκόπελος Μαγνησίας Θεσσαλίας

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Σκόπελος Μαγνησίας Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Σκοπέλου, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 370 03, Σκόπελος Μαγνησίας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. κ. Βασιλικής Γκίκα ή Γεωργίου Γούλα).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24243 50103-131.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-02-2019

 

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία της ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2018-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

 

1ΠΕ Παιδαγωγός/Νηπιαγωγός, με πλήρη απασχόληση, ΚΔΑΠ Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Πελόπιο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με 4ωρη απασχόληση, ΚΔΑΠ Δ. Αρχαίας Ολυμπίας, Πελόπιο Δ. Αρχαίας Ολυμπίας.

Η έναρξη ή συνέχιση της σύμβασης συναρτάται με την προϋπόθεση ότι ο φορέας/δομή θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (voucher), σύμφωνα με τους εν γένει κανόνες του θεσμικού πλαισίου που τον/την διέπει, για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018).

Οι επιλεγέντες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017 Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», Πραξιτέλους Κονδύλη & Κοσμοπούλου 1, Τ.Κ 27065, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Αριστείδη Παναγιωτόπουλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26240 29059.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-02-2019, (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

 

Πολυτεχνείο Κρήτης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το  Πολυτεχνείο Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας  Κρήτης, σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. 1325/29-10-2018 και 2034/23-11-2018 Προκηρύξεις του (ΦΕΚ 34/Γ’/23-01-2019), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9866, ΑΔΑ: ΩΙΕ2469Β6Ν-4ΛΘ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Αρχιτεκτονικός-Αστικός Σχεδιασμός»

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9860, ΑΔΑ: Ψ96Π469Β6Ν-ΣΛ9

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός :Τόπος, Τοπίο και Περιβάλλον».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://service-apella.grnet.gr/apella/ui/auth/login

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37102 (Γραμματεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-03-2019

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Ηπείρου, που εδρεύει στην Πρέβεζα της ΠΕ Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών του διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό & θερινό εξάμηνο), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου- Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Ωριαία Αντιμισθία, ως εξής:

1 Πλοίαρχος Α’ Τάξης Ε.Ν. για τα Ναυτικά Μαθήματα.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσει σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το Συμβούλιο ΑΕΝ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της

αλλοδαπής.

-Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται

αντικειμένου ειδικότητας.

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.

– Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄

τάξης σε καθήκοντα Πλοιάρχου με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου, Βαθύ, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ηπείρου.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 26820 22095, 26820 22096 &  26820 22097 (εργάσιμες ημέρες & ώρες). (Αρμόδιοι οι: Σημ/ρος Λ.Σ. ΜΠΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης και Αρχ/στης Λ.Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Παρασκευή).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-02-2019

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9804πε/21-01-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1406/Γ’/27-11-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9590

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρδεύσεις και Διαχείριση Εγγειοβελτιωτικών  Έργων».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294122, (Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-03-2019

 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9803πε/21-01-2019 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1406/Γ’/27-11-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου  στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP 9591

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Θερμικές Εφαρμογές και

Εξοικονόμηση Ενέργειας στη Γεωργία». 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5294122, (Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-03-2019

 

Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 43 ατόμων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας,  που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  στους Νομούς στους Νομούς Κιλκίς, Πέλλας, Σερρών, Χαλκιδικής, Ημαθίας και Πιερίας,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Κιλκίς (Επιτελείο, Α.Τ. Κιλκίς, Τμήμα Ασφάλειας Κιλκίς, Τμήμα Τροχαίας Κιλκίς

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 101) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Γουμένισσας Παιονίας Κιλκίς

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 102) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Διασυνοριακής Φύλαξης Δοϊράνης Κιλκίς

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 103) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Πέλλας (Επιτελείο, Α.Τ. Έδεσσας, Τμήμα Ασφάλειας Έδεσσας,, Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 104) με 5ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πέλλας, Γιαννιτσά Πέλλας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 105) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αλμωπίας, Αριδαία Αλμωπίας Πέλλας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 106) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σκύδρας Πέλλας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 107) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Κρύας Βρύσης Πέλλας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 108) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Βεγορίτιδας, Άρνισσα Πέλλας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 109) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Σερρών (Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Σερρών, Τμήμα Τροχαίας Σερρών, Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 110) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Σερρών (Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Σερρών, Τμήμα Τροχαίας Σερρών, Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 111) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Βισαλτίας Νιγρίτας Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 112) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ηράκλειας Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 113) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Σιδηροκάστρου Σιντικής Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 114) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Προμαχώνα Σιντικής Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 115) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Προμαχώνα Σιντικής Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 116) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Ποροϊών Σιντικής Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 117) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Εμ. Παππά, Χρυσό Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 118) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αμφίπολης Ροδόλιβος Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 119) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νέας Ζίχνης Σερρών

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 120) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Σερρών (Λέσχη Δ/ΝΣΗΣ Αστυνομίας Σερρών)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 121) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Χαλκιδικής (Επιτελείο, Α.Τ. Πολυγύρου, Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου Χαλκιδικής)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 122) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Χαλκιδικής (Επιτελείο, Α.Τ. Πολυγύρου, Τμήμα Ασφάλειας Πολυγύρου, Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου Χαλκιδικής)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 123) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Μουδανιών Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 124) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 125) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Καλλικράτειας Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 126) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αρναίας Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 127) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Κασσάνδρας Κασσάνδρειας Χαλκιδικής

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 128) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Δίωξης Μετανάστευσης Χαλκιδικής, Ορμυλία Πολυγύρου Χαλκιδικής

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 129) με 3ωρη απασχόληση, Αστυνομικός Σταθμός Ουρανούπολης Δ. Αριστοτέλη Χαλκιδικής

2ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 130) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Ημαθίας (Επιτελείο, Α.Τ. Βέροιας, Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, Τμήμα Τροχαίας Βέροιας Ημαθίας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 131) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Ημαθίας (Επιτελείο, Α.Τ. Βέροιας, Τμήμα Ασφάλειας Βέροιας, Τμήμα Τροχαίας Βέροιας Ημαθίας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 132) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Νάουσας, (Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας Ημαθίας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 133) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Αλεξάνδρειας Ημαθίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 134) με 3ωρη απασχόληση, Α.Σ. Πλατέος Αλεξάνδρειας Ημαθίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 135) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Δίωξης Μετανάστευσης Ημαθίας, Γεωργιάνοι Βέροιας Ημαθίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 136) με 3ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Πιερίας (Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης, Α.Τ. Κατερίνης, Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης Πιερίας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 137) με 5ωρη απασχόληση, Δ/ΝΣΗ Αστυνομίας Πιερίας (Επιτελείο, Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης, Α.Τ. Κατερίνης, Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης Πιερίας)

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 138) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Δίου-Ολύμπου, Λιτόχωρο Δίου-Ολύμπου Πιερίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 139) με 3ωρη απασχόληση, Α.Τ. Πύδνας-Κολινδρού, Αιγίνιο Πύδνας-Κολινδρού Πιερίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 140) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων ΠΑΘΕ Πιερίας, Λεπτοκαρυά Δ. Δίου-Ολύμπου Πιερίας

1ΥΕ Καθαριότητας (ΚΩΔΙΚΟΣ 141) με 3ωρη απασχόληση, Τμήμα Δίωξης Μετανάστευσης Πιερίας, Λεπτοκαρυά Δ. Δίου-Ολύμπου Πιερίας.

Για τους κωδικούς θέσεων (107,108,120,134 &135) οι προσληφθέντες δύναται να απασχοληθούν και σε άλλο αστυνομικό κατάστημα στα όρια του αντίστοιχου Δήμου που έχουν δηλώσει, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, Μοναστηρίου 326, Τ.Κ. 541 21, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας (υπόψη κ. Σπυρίδωνα Τριανταφύλλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 559989.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-02-2019

 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

 Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας  Κρήτης, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 187/11-01-2019 Περίληψη Συμπληρωματικής Προκήρυξης του ΤΕΙ, ανακοινώνει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για το εαρινό εξάμηνο του 2018-2019, Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών καθώς και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

 Α)ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i)ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

*ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 0052.ΓΦ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ»,

(ΘΕΩΡΙΑ: 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.)

* ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 0053.ΓΦ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ», (ΘΕΩΡΙΑ:2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.)

ii)ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

*ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 0057.ΓΦ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ»,  (ΘΕΩΡΙΑ: 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.)

2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i)ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

*ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 0106.ΓΦ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΓΕΝΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ»

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.)

*ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 0107.ΓΦ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑΣ»,  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.)

ii)ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ

*ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 0111.ΓΦ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΗΠΩΝ & ΠΑΡΚΩΝ»,  (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: 2 ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.)

Β)ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

2 Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (χορηγούμενη από τη Γραμματεία του Τμήματος ή από την ιστοσελίδα του ΤΕΙ) με όλα τα απαραίτητα, την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στις αντίστοιχες Γραμματείες των Τμημάτων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 379411, (Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων) & 2810 379612 (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής), (εργάσιμες ημέρες, 09.00π.μ.-14.00μ.μ.) & στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.teicrete.gr  στις Ανακοινώσεις.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-01-2019 έως και 18-02-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής,  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3114/22-01-2019 προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με δυνατότητα ανανέωσης, πλήρους  απασχόλησης (οι υποψήφιοι που κατέχουν νόμιμα δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο, η πρόσληψή τους θα γίνει με καθεστώς μερικής απασχόλησης) για  το χειμερινό & εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Χωρικός Σχεδιασμός» , για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:

Αξιολόγηση στον Σχεδιασμό του Χώρου – μάθημα επιλογής 8ου εξαμήνου (αυτοδύναμη διδασκαλία),

Μέθοδοι και Εφαρμογές Χωροταξικού Σχεδιασμού – μάθημα επιλογής 9ου εξαμήνου

(αυτοδύναμη διδασκαλία) και

Χωροταξία – υποχρεωτικό μάθημα 8ου εξαμήνου (συνεργασία με το υπάρχον μέλος ΔΕΠ), καθώς και την προσφορά επιπρόσθετου επιστημονικoύ έργου στη Σχολή σχετικά με τα ως άνω μαθήματα.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Γραμματεία, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Τα δικαιολογητικά: (Βιογραφικό Σημείωμα, το Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων, τα Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών και το αντίγραφο διδακτορικής διατριβής) υποβάλλονται σε τρία αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Σχολής στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7722761 (Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-01-2019 έως και 06-02-2019

 

 «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου-Μεσογαίας»: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου-Μεσογαίας», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Διδασκαλία και ενοργάνωση προγραμμάτων μουσικής», «Διδασκαλία χορωδίας» και «Εκμάθηση της τεχνικής της φωτογράφησης», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΔΕ Δάσκαλος Μουσικής, ΚΔΕΜ & διατιθέμενοι χώροι αυτής, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

1 ΔΕ Δάσκαλος Χορωδίας, ΚΔΕΜ & διατιθέμενοι χώροι αυτής, Μαρκόπουλο Μεσογαίας

1 ΔΕ Δάσκαλος Φωτογραφίας, ΚΔΕΜ & διατιθέμενοι χώροι αυτής, Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου-Μεσογαίας» (Κ.Δ.Ε.Μ.), Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, (υπόψη κ. Μαργέτη Μαρίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22990 20128.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-01-2019 έως και 30-01-2019

 

«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», που εδρεύει στην Καλλιθέα  της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,  για την κάλυψη των αναγκών της Καρδιοχειρουργικής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους & αποκλειστικής απασχόλησης, 3ετούς διάρκειας, ενός (1) ατόμου -Ιατρού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Ιατρός Επιμελητής Β’, ΩΚΚ, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Τίτλος Εξειδίκευσης Εντατικής Θεραπείας.

β) Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.

γ) Εμπειρία στο χειρισμό πληροφοριακών συστημάτων.

Ισχυρό κριτήριο επιλογής η προϋπηρεσία σε Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ ή /και η πείρα σε καρδιολογικά ή/και καρδιοχειρουργικά περιστατικά και μεταμοσχεύσεις καρδιάς σε αναγνωρισμένα Κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB) το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση:

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.), Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας, Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9493103 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2019 (15.00μ.μ.)

«Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», που εδρεύει στην Καλλιθέα  της ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, αρχικά 1 έτους για δοκιμαστική περίοδο και μετά την επιτυχή περάτωση με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόμων-Φυσικοθεραπευτών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΤΕ Φυσικοθεραπευτής, ΩΚΚ, Καλλιθέα Αττικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας ή ισότιμο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή

3) Προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριών (3) ετών, στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB) το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί επί αποδείξει στην ταχ. διεύθυνση:

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (Ω.Κ.Κ.), Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας, Λ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 9493103 (Δευτέρα-Παρασκευή 09.00π.μ.-15.00μ.μ.).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-02-2019 (15.00μ.μ.)

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» (ΒΝΠ) στα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).

Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύματος πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους τα μέλη Σ.Ε.Π τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά τα 2 εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.

Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να είναι είτε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες.

Όσοι από τους υποψηφίους ενεργοποιούνται ως διδάσκοντες στο ΕΑΠ και αναλαμβάνουν τμήμα φοιτητών σε άλλη Θ.Ε. άλλου Προγράμματος Σπουδών, δεν δύνανται ταυτόχρονα να ενεργοποιούνται και ως μέλη ΣΕΠ στις Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος Σπουδών «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική»

ι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, μόνιμου Δημοσίου Υπαλλήλου και υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,ΔΕΚΟ, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικού τομέα και έχουν αναλάβει έργο μέλους Σ.Ε.Π στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανεξαρτήτως Προγράμματος Σπουδών, δεν ενεργοποιούνται εκτός και εάν διακοπεί με οποιοδήποτε τρόπο η συνεργασία τους ή παραιτηθούν.

Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Προέδρων Οργανισμών, Διευθυνόντων Συμβούλων, Διοικητών Οργανισμών δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες.

Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Αναπληρωτών Πρύτανη και Κοσμητόρων ΑΕΙ δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες, σύμφωνα με το αρ. 83 παρ. 11 του Ν. 4485/2017.

Δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι και δεν αξιολογούνται:

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

-Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Ιδιωτικού Τομέα, ακόμη και εάν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία (1) και μόνο αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση του «Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» (ΒΝΠ) του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2018-2021» που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 (16.00μ.μ.)έως και 07-02-2019 (23.59μ.μ.)

 

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Το  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών: «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» (ΑΓΓ) & Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΕΡ) στα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση ανάθεσης έργου διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).

Μετά από σχετική πρόσκληση-ανακοίνωση του Ιδρύματος πριν την ολοκλήρωση εκάστου ακαδημαϊκού έτους τα μέλη Σ.Ε.Π τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε., θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης με την οποία θα εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά τα 2 εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα.

Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται να είναι είτε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες.

Όσοι από τους υποψηφίους ενεργοποιούνται ως διδάσκοντες στο ΕΑΠ και αναλαμβάνουν τμήμα φοιτητών σε άλλη Θ.Ε. άλλου Προγράμματος Σπουδών, δεν δύνανται ταυτόχρονα να ενεργοποιούνται και ως μέλη ΣΕΠ στις Θεματικές Ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών:

«Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» (ΑΓΓ) & Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΕΡ)

ι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, μόνιμου Δημοσίου Υπαλλήλου και υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ,ΔΕΚΟ, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Ιδιωτικού τομέα και έχουν αναλάβει έργο μέλους Σ.Ε.Π στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανεξαρτήτως Προγράμματος Σπουδών, δεν ενεργοποιούνται εκτός και εάν διακοπεί με οποιοδήποτε τρόπο η συνεργασία τους ή παραιτηθούν.

Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, Προέδρων Οργανισμών, Διευθυνόντων Συμβούλων, Διοικητών Οργανισμών δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες.

Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων, Αναπληρωτών Πρύτανη και Κοσμητόρων ΑΕΙ δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες, σύμφωνα με το αρ. 83 παρ. 11 του Ν. 4485/2017.

Δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι και δεν αξιολογούνται:

Τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π.

-Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Ιδιωτικού Τομέα, ακόμη και εάν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία (1) και μόνο αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση του «Πληροφοριακού Εντύπου για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» (ΑΓΓ) & Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας» (ΓΕΡ) του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2018-2021» που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 (16.00μ.μ.)έως και 07-02-2019 (23.59μ.μ.)

 

Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Κομοτηνής , που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας  του Τμήματος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, μερικής απασχόλησης, συνολικά τριάντα επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με 5ωρη απασχόληση, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00π.μ.-14.00 μ.μ. & Σαββατοκύριακο: 08.30π.μ.-12.30μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Αστυφυλάκων, Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Τ.Δ.Α.) Κομοτηνής, 7ο χλμ Κομοτηνής-Ξάνθης, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη  Αστυνόμου Β΄ κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 25310 57014 & 25310 57008.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 έως και 04-02-2019

 

Δήμος Καρδίτσας: Πρόσληψη 15 ατόμων

Ο Δήμος Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα της ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικών αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

12ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Καρδίτσας, Καρδίτσα Θεσσαλίας

1ΔΕ Χειριστής Εκσκαφέα-Φορτωτή (JCB), Δ. Καρδίτσας, Καρδίτσα Θεσσαλίας

2ΔΕ Χειριστές Αγροτικού Ελκυστήρα (Τρακτέρ), Δ. Καρδίτσας, Καρδίτσα Θεσσαλίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καρδίτσας, Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Αρτεσιανού 1, Τ.Κ. 431 00, Καρδίτσα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Ευθυμίας Πλεξίδα).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24413 50723, 24413 50726, 24413 50728 & 24413 50839.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-01-2019 έως και 04-02-2019

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), που εδρεύει στου Ζωγράφου Αθήνας της Περιφέρειας  Αττικής,  σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 53592/05-10-2018 προκήρυξή του (ΦΕΚ 1600/31-12-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: Ι «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Αναλυτική Χημεία-Χρωματογραφικές και ηλεκτροαναλυτικές τεχνικές».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017, (ΦΕΚ 225/31.1.2017 τ.Β’) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 7721128 (Γραμματεία της Σχολής Χημικών Μηχανικών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-03-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Διδασκόντων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 570/23-01-2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ (Π.Δ. 407/1980) Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού με μερική απασχόληση, για τη διδασκαλία στα παρακάτω μαθήματα εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

1) Διοικητική Επιστήμη

2) Συγκριτική Πολιτική.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, Γραμματεία, Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέτα, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3688949 (Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-01-2019 έως και 05-02-2019

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» με κωδικό ΟΠΣ «MIS » και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1380, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ-B’ΚΥΚΛΟΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510006 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Φυσικός – Υποψήφιος Διδάκτορας (Τηλεσκόπηση Ατμόσφαιρας-Αερολύματα με χρήση  LASER (LIDAR)) με ΚΩΔΙΚΟ: PANACEA-01, με σύμβαση διάρκειας από 03-03-2019 έως και 02-09-2021, (ημερομηνία λήξης του έργου) και μέχρι 30 μήνες συνολικά σε περίπτωση παράτασης του Υποέργου, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕ5: Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας της PANACEA για εκπλήρωση προτεραιοτήτων RIS3

Π5.4: Έκθεση ενσωμάτωσης νέων και «έξυπνων» υπηρεσιών και τεχνολογιών στην PANACEA

ΠΕ6: Εθνική / Διακρατική Πρόσβαση (TNAs) στις υποδομές της PANACEA

Π6.2: Έκθεση δραστηριοτήτων πρόσβασης στις δράσεις εξειδίκευσης χρηστών της PANACEA

ΠΕ7: Δραστηριότητες επικοινωνίας και διάχυσης – εκμετάλλευση και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα

Π7.3: Σχέδιο βιωσιμότητας της ΕΥ

ΠΕ8: Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και έκθεση πληθυσμού (JRA1)

Π8.7: Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρική ρύπανση σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

ΠΕ9: Αλληλεπιδράσεις αερολυμάτων-νεφών (JRA2)

Π9.7: Δημοσιεύσεις αερολύματα-νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο/Δίπλωμα Φυσικού
  • Υποψήφιος Διδάκτορας Φυσικός.

 1ΠΕ Φυσικός (Τηλεσκόπηση Ατμόσφαιρας-Αερολύματα με χρήση  LASER (LIDAR)) με ΚΩΔΙΚΟ: PANACEA-02, με σύμβαση διάρκειας από 03-06-2019 και μέχρι 24,5 μήνες συνολικά έως τη συγκεκριμένη λήξη του Υποέργου, ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕ6: Εθνική / Διακρατική Πρόσβαση (TNAs) στις υποδομές της PANACEA

Π6.2: Έκθεση δραστηριοτήτων πρόσβασης στις δράσεις εξειδίκευσης χρηστών της PANACEA

ΠΕ8: Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και έκθεση πληθυσμού (JRA1)

Π8.7: Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρική ρύπανση σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

ΠΕ9: Αλληλεπιδράσεις αερολυμάτων-νεφών (JRA2)

Π9.7: Δημοσιεύσεις αερολύματα-νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο/Δίπλωμα Φυσικού.

1ΠΕ Φυσικός (Τηλεσκόπηση Ατμόσφαιρας-Βιοαερολύματα με χρήση LASER (LIDAR)) με ΚΩΔΙΚΟ: PANACEA-03, με σύμβαση διάρκειας από 03-03-2019 έως και 02-09-2021, (ημερομηνία λήξης του έργου) και μέχρι 30 μήνες συνολικά σε περίπτωση παράτασης του Υποέργου,ΕΜΠ, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΠΕ5: Προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας της PANACEA για εκπλήρωση προτεραιοτήτων RIS3

Π5.4: Έκθεση ενσωμάτωσης νέων και «έξυπνων» υπηρεσιών και τεχνολογιών στην PANACEA

ΠΕ6: Εθνική / Διακρατική Πρόσβαση (TNAs) στις υποδομές της PANACEA

Π6.2: Έκθεση δραστηριοτήτων πρόσβασης στις δράσεις εξειδίκευσης χρηστών της PANACEA ΠΕ8: Ρύπανση της Ατμόσφαιρας και έκθεση πληθυσμού (JRA1)

Π8.7: Δημοσιεύσεις ατμοσφαιρική ρύπανση σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

ΠΕ9: Αλληλεπιδράσεις αερολυμάτων-νεφών (JRA2)

Π9.7: Δημοσιεύσεις αερολύματα-νέφη σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο/Δίπλωμα Φυσικού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με αναφορά στον κωδικό θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Πρωτόκολλο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:

1) Η ένδειξη για το Έργο: «ΠΑΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ) – Υποέργο (5) «PANACEA ΕΜΠ», ΟΠΣ (MIS) 5021516, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Αλέξανδρο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 5218/22-01-2019 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  +30 210 7722992 (10.00π.μ.-14.00μ.μ., Καθ. κ. Αλέξανδρος Παπαγιάννης) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 05-02-2019

 

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης,  στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΟΠΟ (Μεσογειακά Τοπία του Πολιτισμού: πολιτισμικά τοπία του παρελθόντος στη διαχρονία της Μεσογείου» με κωδικό ΟΠΣ «5002532», η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510022 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ορισμένου Χρόνου ή χορήγηση υποτροφίας, συνολικά τριών (3) ατόμων, Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην Ιστορία της Τέχνης, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 21 & με σύμβαση 12μηνης διάρκειας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο Κρήτης. Η εργασία θα περιλαμβάνει και εργασίες πεδίου και άλλες μετακινήσεις, όπως περιγράφονται στην Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στις 12/10/2017 (απόφ. υπ’αριθ. 362/27-6).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα σε θέματα σχετικά με τη νεότερη τέχνη (ευρωπαϊκή και ελληνική) από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής).

2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Ιστορία της Νεώτερης Τέχνης ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής).

3) Καλή γνώση της αγγλικής και τουλάχιστον μιας ακόμα γλώσσας, κατά προτίμηση της ιταλικής ή της γερμανικής.

4) Εγγραφή για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην ιστορία της νεώτερης τέχνης (σε ελληνικό ΑΕΙ).

5) Ερευνητική εμπειρία στην αρχειακή έρευνα, την αποδελτίωση, την ευρετηρίαση-καταλογογράφηση, τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση, και γενικότερα επιστημονική δραστηριότητα στην ιστορία της νεώτερης τέχνης, κατά προτίμηση σε ιστοριογραφικά ζητήματα από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα.

1ΠΕ Μεταπτυχιακός Φοιτητής α’ κύκλου με ειδίκευση στη Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 31 & με σύμβαση 6μηνης διάρκειας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο Κρήτης. Η εργασία θα περιλαμβάνει και εργασίες πεδίου και άλλες μετακινήσεις, όπως περιγράφονται στην Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στις 12/10/2017 (απόφ. υπ’αριθ. 362/27-6).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση, εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) με κατεύθυνση Ιστορίας

2) Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών νεότερης και σύγχρονης ιστορίας (σε ελληνικό ΑΕΙ)

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4) Εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα, αποδελτίωση και τεκμηρίωση.

1ΠΕ Μεταπτυχιακός Φοιτητής α’ κύκλου με ειδίκευση στη Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία, με ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ: 33 & με σύμβαση 12μηνης διάρκειας, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Νικηφόρου Φωκά 130, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο Κρήτης. Η εργασία θα περιλαμβάνει και εργασίες πεδίου και άλλες μετακινήσεις, όπως περιγράφονται στην Απόφαση Υλοποίησης της Πράξης που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στις 12/10/2017 (απόφ. υπ’αριθ. 362/27-6).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βοήθεια στην αρχειακή και βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση, εισαγωγή στοιχείων σε βάσεις δεδομένων, ευρετηρίαση και επεξεργασία αρχειακού, χαρτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ (ελληνικού ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής) ή τμήματος Οικονομικών Σπουδών

2) Εγγραφή σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην ιστορία (σε ελληνικό ΑΕΙ)

3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου κατ’ ελάχιστον Β2. Θα εκτιμηθεί η γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικά ή γερμανικά)

4) Εμπειρία στη βιβλιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση

5) Εμπειρία στην έρευνα και επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν  την αίτηση με αναφορά στον κωδικό θέσης και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected]

με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης … » (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 56627 (κ. Γεωργία Παπαδάκη) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 Για ειδικότερες πληροφορίες, στους επιμέρους υπεύθυνους των ερευνητικών δράσεων, ως εξής:

Θέση α/α 1: Δρ Παναγιώτης Ιωάννου, [email protected]

Θέση α/α 2: Δρ Απόστολος Δελής, [email protected]

Θέση α/α 3: καθ. Σωκράτης Πετμεζάς, [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 05-02-2019

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαγνωσης και βελτίωσης των συμπτωμάτων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αν.Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. έως τις 27-06-2021 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής), συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υποψήφιος Διδάκτορας στο πεδίο της ανάλυση μεγάλης κλίμακας δεδομένων (Big Data) / Προγραμματιστής εφαρμογών διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων/ συσκευών, με σύμβαση έως και 27-04-2021,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1:Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές , ΕΕ2: Ενσωμάτωση απαιτήσεων, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος , ΕΕ3: Πιλοτικές δοκιμές, αξιολόγηση και προσαρμογή εφαρμογής με κύριες αρμοδιότητες στα παρακάτω:

– Σχεδίαση και αντιστοίχιση διαγνωστικών χαρακτηριστικών με game mechanics στα πλαίσια της ΕΕ1: Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές

– Απαιτήσεις χρηστών συστήματος στα πλαίσια της ΕΕ1: Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές(Μ6-Μ12)

– Κατασκευή website και social media στα πλαίσια της ΕΕ1: Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές

-Ενσωμάτωση απαιτήσεων, υλοποίηση και ανάπτυξη υποσυστημάτων (ΕΕ2) (M12-M22)

– Τελική έκδοση και διάθεση πλατφόρμας ADHD360 (Μ22-Μ34) στα πλαίσια της ΕΕ3 : Πιλοτικές δοκιμές, αξιολόγηση και προσαρμογή εφαρμογής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ ή Θετικών Επιστημών

– Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στην Πληροφορική

– Υποψήφιος Διδάκτωρ σε πεδίο σχετικό με τη ανάλυση μεγάλης κλίμακας δεδομένων (Big Data) (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Γνώση προγράμματος SPSS

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

– Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)

– Τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τo αντικείμενo την Ιατρική ή τη Βιοϊατρική Τεχνολογία ή Ιατρική Πληροφορική.

1 Προγραμματιστής Εφαρμογών Διαδικτύου & Κινητών Τηλεφώνων/Συσκευών –Κάτοχος Μεταπτυχιακού στο πεδίο Νέες Τεχνολογίες & Διαδίκτυο, με σύμβαση έως και 27-04-2021,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1:Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές , ΕΕ2: Ενσωμάτωση απαιτήσεων, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος , ΕΕ3: Πιλοτικές δοκιμές, αξιολόγηση και προσαρμογή εφαρμογής με κύριες αρμοδιότητες στα παρακάτω:

Απαιτήσεις χρηστών συστήματος (ΕΕ1) ) (Μ6-Μ12)

Ενσωμάτωση απαιτήσεων, υλοποίηση και ανάπτυξη υποσυστημάτων (ΕΕ2) (M12-M22)

Τελική έκδοση και διάθεση πλατφόρμας ADHD360 (Μ22-Μ34) (ΕΕ3)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Πληροφορικής

– Μεταπτυχιακό με εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο

– Ερευνητική εμπειρία σε έργο σχετικό με τεχνολογίες ανάπτυξης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες τουλάχιστον 12 μήνες

– Μια δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με ανάπτυξη εφαρμογών σε Unity 3d

1 Υποψήφιος Διδάκτορας στο πεδίο των Νευροεπιστημών, με σύμβαση έως και 27-06-2021,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Εξαγωγή διαγνωστικών χαρακτηριστικών συμπεριφορών ΔΕΠΥ, εισαγωγή τους και προσαρμογή/επέκταση εφαρμογής WHAAM (M1-M5) (EE1)

Απαιτήσεις χρηστών συστήματος (ΕΕ1) (Μ6-Μ12)

Έλεγχος των υπηρεσιών του ADHD360 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό (Μ12-Μ22)

Πιλοτικές δοκιμές διάγνωσης και παρεμβάσεις αντιμετώπισης ΔΕΠΥ (ΕΕ3) (Μ22-Μ32)

Συμμετοχή σε εκθέσεις / Δραστηριότητες σε φορείς και κοινό (ΕΕ4) (M24-Μ36)

Δραστηριότητες αξιοποίησης και δημοσιότητας μέσω online περιεχομένου (ΕΕ4) (M4-M36)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Θετικών Επιστημών

– Υποψήφιος Διδάκτωρ στο πεδίο των Νευροεπιστημών.

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Γνώση του προγράμματος SPSS

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

– Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2/Β2)

– Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τo αντικείμενo των Νευροεπιστημών ή της Ιατρικής ή της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

1 Υποψήφιος Διδάκτορας στο πεδίο Συλλογής & Επεξεργασίας Βιοσημάτων σχετικές με Παρεμβάσεις στην Υγεία σε Ειδικές Πληθυσμιακές Ομάδες, με σύμβαση έως και 27-04-2021,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1:Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές , ΕΕ2: Ενσωμάτωση απαιτήσεων, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος , ΕΕ3: Πιλοτικές δοκιμές, αξιολόγηση και προσαρμογή εφαρμογής με κύριες αρμοδιότητες στα παρακάτω:

– Απαιτήσεις χρηστών συστήματος (ΕΕ1) (Μ6-Μ12)

– Έλεγχος των υπηρεσιών του ADHD360 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό (ΕΕ2) (Μ12-Μ22)

– Πιλοτικές δοκιμές διάγνωσης και παρεμβάσεις αντιμετώπισης ΔΕΠΥ (ΕΕ3) (Μ22-Μ32)

                ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Θετικών Επιστημών, ή Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με ειδίκευση στην Ιατρική Πληροφορική ή Βιοϊατρική Τεχνολογία

– Υποψήφιος Διδάκτωρ με αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία βιοσημάτων σχετικές με παρεμβάσεις στην υγεία, ή που αφορούν άτομα που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές/παθολογικές ομάδες.

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε καινοτόμες παρεμβάσεις για την πρόληψη ασθενειών

– Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τα αντικείμενα της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικές με παρεμβάσεις στην υγεία, ή που αφορούν άτομα που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές/παθολογικές ομάδες

– Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2/Β2).

1 Μεταδιδάκτορας με ειδίκευση στις Συναισθηματικές και Νοητικές Νευροεπιστήμες, με σύμβαση έως και 27-06-2021,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1:Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές , ΕΕ2: Ενσωμάτωση απαιτήσεων, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος , ΕΕ3: Πιλοτικές δοκιμές, αξιολόγηση και προσαρμογή εφαρμογής , ΕΕ4 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων με κύριες αρμοδιότητες στα παρακάτω:

Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών συστήματος στα πλαίσια της (ΕΕ1) (Μ6-Μ12)

Έλεγχος των υπηρεσιών του ADHD360 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό (Μ12-Μ22)

Πιλοτικές δοκιμές διάγνωσης και παρεμβάσεις αντιμετώπισης ΔΕΠΥ (ΕΕ3) (Μ22-Μ32)

Συμμετοχή σε εκθέσεις / Δραστηριότητες σε φορείς και κοινό (ΕΕ4) (M24-Μ36)

Δραστηριότητες αξιοποίησης και δημοσιότητας μέσω online περιεχομένου (ΕΕ4) (M4-M36)

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Τμημάτων Θετικών Επιστημών, ή Πληροφορικής, ή Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ

-Διδακτορικός τίτλος με ειδίκευση στις Συναισθηματικές και Νοητικές Νευροεπιστήμες

-Ερευνητική Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε καινοτόμες παρεμβάσεις για την πρόληψη ασθενειών

-Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με θέμα συναφές με τα αντικείμενα της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σχετικές με παρεμβάσεις στην υγεία, ή που αφορούν άτομα που ανήκουν σε ειδικές πληθυσμιακές/παθολογικές ομάδες

-Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2/Β2).

 1 Παιδαγωγός  με ειδίκευση στις Επιστήμες της Αγωγής και εξειδίκευση στις Τεχνολογίες της Μάθησης, με σύμβαση έως και 27-06-2021,  ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

ΕΕ1:Απαιτήσεις χρηστών, αρχιτεκτονική συστήματος και προδιαγραφές , ΕΕ2: Ενσωμάτωση απαιτήσεων, υλοποίηση και έλεγχος συστήματος , ΕΕ3: Πιλοτικές δοκιμές, αξιολόγηση και προσαρμογή εφαρμογής , ΕΕ4 Αξιοποίηση αποτελεσμάτων με κύριες αρμοδιότητες στα παρακάτω:

-Απαιτήσεις χρηστών συστήματος (ΕΕ1) (Μ6-Μ12)

– Έλεγχος των υπηρεσιών του ADHD360 σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό (ΕΕ2) (Μ12-Μ22)

-Πιλοτικές δοκιμές διάγνωσης και παρεμβάσεις αντιμετώπισης ΔΕΠΥ (ΕΕ3) (Μ22-Μ32)

– Συμμετοχή σε εκθέσεις / Δραστηριότητες σε φορείς και κοινό (ΕΕ4) (M24-Μ36)

– Δραστηριότητες αξιοποίησης και δημοσιότητας μέσω online περιεχομένου (ΕΕ4) (M4-M36).

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Παιδαγωγικού

– Μεταπτυχιακό δίπλωμα με γνωστικό αντικείμενο τις Επιστήμες της Αγωγής και εξειδίκευση στις Τεχνολογίες της Μάθησης ή αντίστοιχο

-Τουλάχιστον μία ανακοίνωση σε επιστημονικό διεθνές συνέδριο που σχετίζεται με την αξιοποίηση προγραμματιστικών συνεργατικών εργαλείων για τη προσέγγιση της εκπαίδευσης

-Τουλάχιστον δύο ανακοινώσεις σε επιστημονικά διεθνή συνέδρια που σχετίζονται με την αξιοποίηση εφαρμογών για την προσέγγιση της εκπαίδευσης και την αξιολόγηση της συναισθηματικής διάθεσης των μαθητών

– Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικών (Β2).

 

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 546 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ.

Ο φάκελος των προτάσεων θα πρέπει να έχει την ένδειξη: «Κωδικός έργου: 96501».

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.:  2310 999254, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 06-02-2019, (14.00μ.μ.)

 

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) Κρήτης, που εδρεύει στη Σούδα της ΠΕ Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

διδακτικού έτους 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο), ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Ωριαία Αντιμισθία, ως εξής:

Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  1. i) Ναυτικών Μαθημάτων

1 Μηχανικός Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, Επιστημονικός Συνεργάτης Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού για τα μαθήματα του Εαρινού εξαμήνου: ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ & Διαχείριση Πόρων Μηχ/σιου, Βοηθητικά Μηχ/τα Πλοίων ΙΙΙ, Ατμοστρόβιλοι.

ii.)Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

1 Άτομο Αγγλικής Φιλολογίας για το μάθημα: «Ναυτικά Αγγλικά».

Β) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  1. i) Ναυτικών Μαθημάτων

1 Πλοίαρχος Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. για τις εφαρμογές στα ναυτικά μαθήματα (όπου προβλέπεται).

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην πρόσληψη του αριθμού του προσωπικού που προκηρύσσεται σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αυτό αιτιολογείται από το Συμβούλιο ΑΕΝ χωρίς αυτό να εγείρει καμία απαίτηση από τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  1. i) Ναυτικών Μαθημάτων

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

– Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται αντικειμένου ειδικότητας.

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.

– Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης σε

καθήκοντα Μηχανικού με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  1. ii) Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων

– Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ισότιμο ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Αναγνωρισμένος διδακτορικός τίτλος συναφούς με τη θέση του προκηρύσσεται αντικειμένου

ειδικότητας.

– Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός,

τέσσερα έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου

σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Α) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  1. i) Ναυτικών Μαθημάτων

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.

– Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του διπλώματος Β’ τάξης.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης, Βλήτες, Τ.Κ. 732 00, Σούδα Χανίων Κρήτης.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28210 81651 & 28210 89356 (εργάσιμες ημέρες & ώρες). (Αρμόδιοι οι: Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Πισσαδάκης Εμμανουήλ και Ανθυπασπιστής Λ.Σ. Κακαβελάκης Μιχαήλ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 02-02-2019

 

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 155/2224/24-01-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 Α)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

 ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

ΦΕΚ (18/Γ’/18-01-2019), ΑΔΑ: 65Ε8469Β7Θ-7ΔΖ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9760

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος».

Β)ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)

ΦΕΚ (25/Γ’/21-01-2019), ΑΔΑ: 6ΗΞ1469Β7Θ-ΔΞ7,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9761

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομία (Μακροοικονομία, Μικροοικονομία) και Αγροτική Οικονομία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά  στo Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις  Γραμματείες  των παρακάτω Τμημάτων:

α)Τμήμα Διαχείρησης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (Αγρίνιο): τηλ.: 26410 74112, 26410 74138 & 26410 74110

 Ιστότοπος:  www.env.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] & [email protected]

β)Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Αγρίνιο):

τηλ.: 26410 74121, 26410 74108 & 26410 74109

Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr

Ε-mail: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-03-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας  Αττικής,  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, πλήρους/μερικής απασχόλησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (25-02-2019 έως και 07-06-2019), Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος:

«Μετάφραση: Πρακτικές Εφαρμογές».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 4ος όροφος, Γραφείο 411, Γραμματεία,  Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 80, Ζωγράφου, Αθήνα Αττικής.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 7277453, 210 7277454 & 210-7277667 (Γραμματεία της Φιλοσοφικής Σχολής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-01-2019 έως και 03-02-2019

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας της  Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Αλληλεγγύης & Δημόσιας Υγείας του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230 (κ. Σοφία Μαρίνου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-01-2019 έως και 04-02-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Δήμος Καλαμαριάς: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμαριάς, που εδρεύει στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού, Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

1ΥΕ Φύλακας, Δ. Καλαμαριάς, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Καλαμαριάς, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία, Τ.Κ. 551 32, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2313 314230 (κ. Σοφία Μαρίνου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-01-2019 έως και 04-02-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα, της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων,  για την  κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών αναγκών του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με πλήρη ή μερική απασχόληση (ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων, των εργαστηρίων και των ωρών διδασκαλίας που θα παρέχουν οι διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80), Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού-Επιστημόνων Αναγνωρισμένου Κύρους, είτε Κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος είτε Εξαιρετικής Τεχνικής Εμπειρίας, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης για τα γνωστικά αντικείμενα: 

1) «Τεχνολογίες Εικονικών Περιβαλλόντων στην Εκπαίδευση»

2) «Κοινωνική Πληροφορική, Διαδίκτυο και Εκπαίδευση».

Το αντικείμενο απασχόλησης των διδασκόντων που θα επιλεγούν (διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80) θα καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμά του και τις εν γένει ανάγκες του.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ταχ. διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Γραμματεία, Πλ. Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 87863 (10.00π.μ.-13.00μ.μ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 08-02-2019

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας,  για την διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, με πλήρη ή μερική απασχόληση,  υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις,  Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού- Κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, Επιστημόνων Αναγνωρισμένου Επιστημονικού Κύρους, με Εθνική και Διεθνής αναγνώριση του Έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης), για τα γνωστικά αντικείμενα:  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: 2018-2019

1) Χωροταξία 2 (Σύνθεση σε περιφερειακό επίπεδο)

2) Σχεδιασμός Τουρισμού και Ελεύθερου Χρόνου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Γραμματεία, Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος Ν. Μαγνησίας Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 74455, φαξ: 24210 74380 (αρμόδιος κ. Παππάς Ισίδωρος,

e-mail: [email protected] )

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-01-2019 έως και 08-02-2019

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εδρεύει στη Χίο της ΠΕ Χίου της Περιφέρειας  Β. Αιγαίου,  για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 (Π.Δ. 407/80), υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού- Επιστημόνων – Κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, για τα γνωστικά αντικείμενα:  

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1) Χρήμα Πίστη Τράπεζες

2) Οικονομετρία.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος: [email protected]

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22710 35112 & 22710 35102 (Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων) & στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-02-2019

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»: Πρόσληψη 15 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2019 (40ωρο/εβδ. 6ήμερη ή 5ήμερη/εβδ. ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου), συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΔΕ Μαγείρων, Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», Αθήνα Αττικής

12ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμοι-Σερβιτόροι), Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», Αθήνα Αττικής.

Οι Επιλεγέντες-Επιλεχθείσες θα πρέπει θα υποβληθούν κατά την πρόσληψή τους απαραίτητα σε Ιατρικές Εξετάσεις για να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με τις Υγειονομικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών: «ΚΟΡΓΙΑΛΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.», Τμήμα Γραμματείας, Αθανασάκη 2, Τ.Κ. 115 26, Αθήνα Αττικής, (υπόψη κ. Λασκαρίδου Θεανώς).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2068919.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-01-2019 έως και 01-02-2019

Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, της Αστυνομικής Ακαδημίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που εδρεύει στις Αχαρνές της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σχολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 18μηνης διάρκειας, 5ωρης απασχόλησης, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

3ΥΕ Καθαριότητας, με 5ωρη απασχόληση, Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Αχαρνές Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομική Ακαδημία, Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 136 79, Αχαρνές Αττικής, (υπόψη κ. Υ/Α’ κ. Τζερεμέ Βιργινίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 2424107 & 210 2424156.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-01-2019 έως και 04-02-2019

Κοινοπραξία ECSEL: Πρόσληψη 1 ατόμου/ΑΠΟΣΠΑΣΗ (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων)

Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/405/34688/19.11.2018 (ΑΔΑ:ΩΘΘΘ465ΧΘΨ-ΡΜ9)

H Κοινοπραξία (ΕCSEL), σύμφωνα με το Α.Π. 8541/10-12-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη με απόσπαση ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα με στοιχεία προκήρυξης: ECSEL-2018-03-DKMO

DKMO (Dissemination and Knowledge Management Officer)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας τους (δεδομένου ότι πρέπει να περιέλθουν ηλεκτρονικώς στη Μ.Ε.Α.) έως και 29-01-2019, στη διεύθυνση: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2019, (12.00τ.ω. Βρυξελλών), (νέα προθεσμία)

 

Συμβούλιο της Ευρώπης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, που εδρεύει στο Στρασβούργο, σύμφωνα με το υπ. αριθ. Φ.6602/ΑΣ 16/08-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, ετήσιας διάρκειας κατ’ ελάχιστον, με έναρξη την 01-03-2019, ενός (1) ατόμου-Υπαλλήλου με αρμοδιότητες Υπεύθυνου Επιστημονικού Προγράμματος στη Διεύθυνση κατά των Διακρίσεων/Ομάδα Ρομά & Ταξιδευτών του ανωτέρω Οργανισμού, με στοιχεία: Ref. Νο S1/2019

O αποσπασμένος υπάλληλος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της απόσπασης θα πρέπει να μισθοδοτείται από την προερχόμενη υπηρεσία ή τουλάχιστον να διατηρεί σχέση εργασίας με αυτήν.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, αφού πρώτα έχουν εξασφαλίσει τη ρητή έγκριση της Υπηρεσίας τους.

 Πληροφορίες για την ανωτέρω Προκήρυξη στον ακόλουθο Σύνδεσμο:

https://www.coe.int/en/web/jobs/secondments

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-01-2019

 


Πηγή