ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 543 ατόμων σε δήμους, υπουργεία, ΑΕΙ, ΕΦΑ

Σε προσλήψεις 543 ατόμων προχωρούν δήμοι, υπουργεία, πανεπιστήμια, εφορίες αρχαιοτήτων και άλλες δημόσιες υπηρεσίες μέσω προκηρύξεων υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ.
Συγκεκριμένα:

Πυροσβεστική Ακαδημία: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Πυροσβεστική Ακαδημία, που εδρεύει στην Κάτω Κηφισιά της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών με έδρα την Κηφισιά, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών με έδρα την Κηφισιά και Παράρτημα στη Θεσσαλονίκη & στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.) με έδρα την Πτολεμαΐδα Κοζάνης, με ωριαία αποζημίωση, Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Τακτικών και Αναπληρωματικών Καθηγητών.

 Τα μαθήματα πραγματοποιούνται:

– Για την Σχολή Ανθυποπυραγών στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής,

– Για την Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών τόσο στην έδρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά Αττικής, όσο και στο παράρτημα της στην πόλη της Θεσσαλονίκης

– Για την Σχολή Πυροσβεστών στο Παράρτημα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας στην 25ης Μαρτίου 100 & Βενιζέλου, Τ.Κ. 502 00 Πτολεμαΐδα.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πυροσβεστική Ακαδημία, Μάτσα 32, Τ.Κ. 145 64, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, όταν αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.

 Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα τηλ.:  210 6265132 &210 6265100, FAX 210 6265133, Γραφείο Μελετών, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης σας Πυροσβεστικής Ακαδημίας  στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα και στις ιστοσελίδες www.fireservice.gr, https://academy.fireservice.gr & https://diavgeia.gov.gr όπου θα εμφανίζεται και η παρούσα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 01-04-2019 έως και 08-04-2019

(εργάσιμες ημέρες, 08.30μ.μ.-14.30μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΞΕ46ΜΚ6Π-ΝΓΚ/document

Eλληνικό Ινστιτούτο Παστέρ: Πρόσληψη 1 ατόμου (Επαναπροκήρυξη)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.Π.) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα, προκηρύσσει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, 12μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Τεχνικός Πληροφορικής Διαχειριστής Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής, Βασιλίσσης 127, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Βέλτιστη λειτουργία και ασφάλεια της δικτυακής υποδομής του Ε.Ι.Π.

Ομαλή λειτουργία και συντήρηση του δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού του Ε.Ι.Π.

Ασφάλεια των υπολογιστικών συστημάτων του Ε.Ι.Π. έναντι κακόβουλου λογισμικού ή

εξωτερικών επιθέσεων

Εγκατάσταση, διαχείριση, συντήρηση και ασφάλεια του εξυπηρετητή ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας του Ε.Ι.Π.

Διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας (backups) των δεδομένων των εξυπηρετητών και των Βάσεων

Δεδομένων του Ε.Ι.Π.

Απρόσκοπτη λειτουργία και ασφάλεια των Βάσεων Δεδομένων του Ε.Ι.Π.

Σχεδιασμό και συντονισμό των δραστηριοτήτων ενημέρωσης σε θέματα ασφαλείας

Εισήγηση για αγορά και εγκατάσταση νέων συστημάτων ή εφαρμογών

Διαμόρφωση Πολιτικής Ασφαλείας και ενημέρωση χρηστών

Τεχνική εποπτεία της ιστοσελίδας του Ε.Ι.Π.

Τεχνική Υποστήριξη Χρηστών Ε.Ι.Π.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή αντιστοίχου Πανεπιστημίου, ή Δίπλωμα  Ηλεκτρονικού Μηχανικού Πολυτεχνείου/Πολυτεχνικής Σχολής κατά ΤΕΕ, ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πολυτεχνείου / Πολυτεχνικής Σχολής κατά ΤΕΕ. Γίνονται επίσης δεκτοί και υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ, με την προσκόμιση σχετικού τίτλου.

-Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας

-Kαλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

-Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας αντίστοιχης προς το αντικείμενο της θέσης.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, πλήρως

συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] , με την ένδειξη: “Υποβολή πρότασης για μια θέση Τεχνικού Πληροφορικής στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από βιογραφικό σημείωμα και την υπογεγραμμένη πρόταση – δήλωση δεν θα εξετάζονται.

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 6478857& 210 6478858 (Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 30-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΤΠΚ46ΨΧ6Τ-212document

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Πλατφόρμα πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων – MULTIDRONE», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του προγράμματος Horizon 2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Πήτα, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας έως τις 31-12-2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2 ΠΕ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή αντίστοιχο και ισότιμο, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

-Έρευνα στην παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα κανονισμών, νομοθεσίας, ασφάλειας, ιδιωτικότητας και τεχνολογίας συστημάτων πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Έρευνα και ανάπτυξη στην ανάλυση οπτικής πληροφορίας και τρισδιάστατων δεδομένων από πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Έρευνα και ανάπτυξη στην «ευφυή» κινηματογραφία με χρήση αυτόνομων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Έρευνα και ανάπτυξη στην υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και κυρίως στην ενσωμάτωση στο σύστημα και τον έλεγχο των αλγορίθμων που θα αναπτυχθούν από το ΑΠΘ.

Έρευνα και ανάπτυξη στην επαλήθευση και επίδειξη του συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε πειραματικές παραγωγές οπτικοακουστικών μέσων.

Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

 Η παραπάνω εργασία θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των πακέτων εργασίας WP2 «Προδιαγραφές και σχεδίαση του συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για την παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων», WP4 «Ενεργητική αντίληψη και καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού σε πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)», WP5 “Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)”, WP6 “Επαλήθευση και επίδειξη του συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε πειραματικές παραγωγές οπτικοακουστικών μέσων», WP7 “Αξιοποίηση και διάχυση».

Οι νέοι συνεργάτες θα συνεργαστούν με τα μέλη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ που συμμετέχουν στο έργο, υπό την επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή αντίστοιχο και ισότιμο.

– Μεταπτυχιακός φοιτητής ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού σε αντικείμενο συναφές με τα Ψηφιακά Μέσα ή/και την Υπολογιστική/Τεχνητή Νοημοσύνη.

-Αποδεδειγμένη γνώση ανάπτυξης αλγορίθμων ανάλυσης βίντεο ή εικόνας ή τεχνητής όρασης.

– Αποδεδειγμένη γνώση ανάπτυξης αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης ή μηχανικής μάθησης.

-Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική/πτυχιακή εργασία ή σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών ( αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

-Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

1 ΠΕ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή αντίστοιχο και ισότιμο, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Έρευνα και ανάπτυξη στον έλεγχο αυτόνομων και ασφαλών συστημάτων πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) με έμφαση στην ασφάλεια.

Έρευνα και ανάπτυξη στην ανάλυση οπτικής πληροφορίας και τρισδιάστατων δεδομένων από πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones).

Έρευνα και ανάπτυξη στην υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Έρευνα και ανάπτυξη στην επαλήθευση και επίδειξη του συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε πειραματικές παραγωγές οπτικοακουστικών μέσων.

Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η παραπάνω εργασία θα υλοποιηθεί στα πλαίσια των πακέτων εργασίας WP3 «Ευφυής και συνεργατικός σχεδιασμός διαδρομής και έλεγχος αυτόνομων και ασφαλών συστημάτων πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)», WP4 «Ενεργητική αντίληψη και καταγραφή οπτικοακουστικού υλικού σε πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)», WP5 “Υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)”, WP6 “Επαλήθευση και επίδειξη του συστήματος πολλαπλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε πειραματικές παραγωγές οπτικοακουστικών μέσων», WP7 “Αξιοποίηση και διάχυση».

Ο νέος συνεργάτης θα συνεργαστεί με τα μέλη του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ που συμμετέχουν στο έργο, υπό την επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Α.Τ.Ε.Ι. Πληροφορικής ή αντίστοιχο και ισότιμο.

– Αποδεδειγμένη γνώση ανάλυσης βίντεο και εικόνας.

-Αποδεδειγμένη γνώση υπολογιστικής νοημοσύνης ή μηχανικής μάθησης.

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική διπλωματική/πτυχιακή εργασία ή σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών ( αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών).

– Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Γραμματεία, Κτίριο Βιολογικού, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος του Επιστημονικώς Υπεύθυνου του Έργου.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στα τηλ.: 2310 996304 (Καθηγητής κ. Ι. Πήτας) email: [email protected] ή 2310 998566 (Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ν. Νικολαΐδης) email: [email protected] , ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-04-2019 (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΦ7746Ψ8ΧΒ-ΖΦΞ/document

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου: Πρόσληψη 17 ατόμων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η), που εδρεύει στις Βούτες της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας και εστίασης του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 24μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΥΕ Τραπεζοκόμοι με 5νθήμερη/8ωρη απασχόληση, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης

2ΥΕ Λαντζέρηδες-ισσες με 5νθήμερη/8ωρη απασχόληση, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης

10ΥΕ Καθαριστές-τριες με 6ήμερη/6ωρη απασχόληση, Βούτες Ηρακλείου Κρήτης.

Οι Υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υποβληθούν υποχρεωτικά στις απαραίτητες Ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υγειονομική διάταξη υπ’αριθμ.Υ1 γ/Γ. Π. οικ 35797/4-4-2012 (ΦΕΚ 1199/τ. Β’/11-4-2012) του Υπουργείου Υγείας, όπως κάθε φορά ισχύεικαι την υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π.οικ.96967/08-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ. Β’/8-10-2012) απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑ.Γ.Ν.Η.), Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Βούτες, Τ.Κ. 711 00, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψιν κ.κ. Μαρίας Νύκταρη & Σταρά Μαρίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2810 542067 & 2810 392238.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-03-2019 έως και 28-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠ0Υ469061-2ΦΥ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας: Πρόσληψη 9 ατόμων

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, που εδρεύει στο Παλαιό Φρούριο της ΠΕ Κέρκυρας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-06-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση, Θέατρο Φοίνικα Κέρκυρας

1ΠΕ Μηχανικός ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, Θέατρο Φοίνικα Κέρκυρας

7ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα, Θέατρο Φοίνικα Κέρκυρας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, Παλαιό Φρούριο, Τ.Κ. 491 31, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων, (υπόψη κ. Βλάσση Κωνσταντίνου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 48310.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2019 έως και 27-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΥΘ24653Π4-ΘΜΣ/document

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984, του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 36μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Σύμβουλοι  για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Δημιουργική Οικονομία του Κλάδου RIS), με ΚΩΔΙΚΟ 102, ΠΤΑΑ, Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Σύμβουλος  για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Γαλάζια Οικονομία του Κλάδου RIS), με ΚΩΔΙΚΟ 103, ΠΤΑΑ, Αθήνα Αττικής

1ΠΕ Σύμβουλος για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών του Κλάδου RIS), με ΚΩΔΙΚΟ 104, ΠΤΑΑ, Αθήνα Αττικής

1ΤΕ Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης στην υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου, με ΚΩΔΙΚΟ 105, ΠΤΑΑ, Αθήνα Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α) Για τον Σύμβουλο με ΚΩΔΙΚΟ 102, Θέματα Δημιουργικής Οικονομίας (Πολιτισμός, Τουρισμός, ΤΠΕ, Γαστρονομία.

Σύμβουλος για την Έρευνα – Καινοτομία στον τομέα της Δημιουργικής Οικονομίας

β) Για τον Σύμβουλο με ΚΩΔΙΚΟ 103, Θέματα Γαλάζιας Οικονομίας (Περιβάλλον, Ενέργεια- Βιοτεχνολογίες).

Σύμβουλος για την Έρευνα – Καινοτομία στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας

γ) Για τον Σύμβουλο με ΚΩΔΙΚΟ 104, Θέματα Βιώσιμης Οικονομίας (Περιβαλλοντική & Αστική Ανάπτυξη, Δημόσια Διοίκηση)

Σύμβουλος για την Έρευνα – Καινοτομία στον τομέα της Βιώσιμης Οικονομίας των Αναγκών

δ) Για το Στέλεχος με ΚΩΔΙΚΟ 105, Διοικητική Υποστήριξη.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας Πρόσκλησης και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α.Α.), Συγγρού 15-17, Τ.Κ. 117 43, Αθήνα Αττικής, (υπόψιν κ. Θεόδωρου Μαραιδώνη), με τη σήμανση:

Για την υπ. αριθμ. 1321/18-03-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό ………, στο πλαίσιο της Πράξης Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984 του Ε.Π. «Αττική 2014-2020».

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση (ΠΕ ή ΤΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2063707.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-03-2019 έως και 28-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω6ΤΣΚΝ3-Λ63/document

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού: Πρόσληψη 342 ατόμων

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας και όχι πέραν της 31-12-2019, συνολικά τριακοσίων σαράντα δύο (342) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

165ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μουσεία, Αθήνα Αττικής

20ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μουσεία, Αθήνα Αττικής

6ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού-Καθαριότητας, για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, Αρχαιολογικοί Χώροι & Μουσεία, Αθήνα Αττικής

100ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα Αττικής

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα Αττικής

1ΥΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας, για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα Αττικής

39ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα Αττικής

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα Αττικής

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Επιγραφικό  Μουσείο, Αθήνα Αττικής

3ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, για το Νομισματικό  Μουσείο, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά,

είτε αυτοπροσώπως (09.00π.μ.-13.00μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Κεντρικό Πρωτόκολλο, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα Αττικής,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα Αττικής, αναγράφοντας στο φάκελο αποστολής ότι πρόκειται για αίτηση που αφορά την ΣΟΧ1/2019 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210  8218628, 210 8211237 & 210 8252054,

(αρμόδιοι κ.κ.  Στέφα Άννα, Σεπετή Γεωργία και Τσαμαλδούπης Χρήστος).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2019 έως και 29-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑΥ84653Π4-ΝΤ0/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, που εδρεύει στο Αργοστόλι της ΠΕ Κεφαλληνίας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Κάστρο Αγίου Γεωργίου Κεφαλλονιάς Ιονίων Νήσων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Μαντζαβίνου 5 & Αβλίχου, Τ.Κ. 281 00, Αργοστόλι Κεφαλονιάς Ιονίων Νήσων, (υπόψιν κ. Μουρελάτου Ιωάννας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26710 27546.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2019 έως και 29-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Α8Α4653Π4-ΤΗΘ/document

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019, ΦΕΚ 5/Γ’/18-03-2019): Προκήρυξη Πλήρωσης με γραπτό διαγωνισμό συνολικά εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Α.Σ.Ε.Π.

Προκηρύσσει

Γραπτό Διαγωνισμό για την πλήρωση συνολικά εξήντα (60) θέσεων Τακτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Κλάδου Λογιστικού, Ταμιακού

στην Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής:

 ΦΟΡΕΑΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΔΡΑ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

60ΔΕ Λογιστικού-Ταμιακού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής –Υπεύθυνη Δήλωση (πλήρης και υπογεγραμμένη) από 02-04-2019 έως και 17-04-2019 (14.00μ.μ.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε κλειστό απλό φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (διανέμεται από τα ΕΛ.ΤΑ.) μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

 Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Προκήρυξη

1Γ/2019

Τ.Θ. 14 308,

Τ.Κ. 115 10, Αθήνα

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις (κωδ. θέσης) και για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 22-04-2019 (εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής  αίτησης & δικαιολογητικά).

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός: «ΔΗΜΗΤΡΑ»: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός: «ΔΗΜΗΤΡΑ», που εδρεύει στη Θέρμη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area» (ακρωνύμιο: Consepp) που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων-Αναδόχων – φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ανάδοχος ΠΕ Βιολογίας, Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση 2μηνης διάρκειας, Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παραδοτέο 3.1.1 Ένας ανάδοχος για τη διενέργεια έρευνας για τον καθορισμό ειδών-στόχων του Έργου.

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου:

Ο ανάδοχος του έργου θα κάνει την επιλογή των επιλέξιμων φυτικών ειδών και υποειδών και στη συνέχεια μεταξύ αυτών την ιεράρχηση των 72 ειδών προτεραιότητας που θα είναι φυτά-στόχοι του προγράμματος (κατώτερος στόχος).

Αυτή η διαδικασία θα προσδιορίσει τα είδη φυτών προτεραιότητας που εμφανίζονται στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα:

α) τα αξιολογημένα ως σπάνια και απειλούμενα (κρισίμως κινδυνεύοντα, τρωτά) ή σχεδόν απειλούμενα φυτά που απαντούν στην Ελλάδα και χώρα εταίρο (φυτά που αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων της IUCN είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο) και ειδικά για τη χώρα εταίρο τα προτεινόμενα είδη για το εθνικό Red Data Book (σύμφωνα με τις οδηγίες από τους εταίρους),

(β) τα καθορισμένα Άλλα Σημαντικά Είδη του ελληνικού δικτύου ΦΥΣΗ 2000 που επεκτείνουν την εξάπλωσή τους στη χώρα εταίρο (κυρίως τοπικά βαλκανικά ενδημικά),

(γ) τα καθορισμένα βασικά είδη φυτών ή είδη-κλειδιά (key species, trigger species) από το δίκτυο των Σημαντικών Περιοχών Φυτών της χώρας εταίρου (Important Plant Areas) που επεκτείνουν την εξάπλωσή τους στην Ελλάδα (κυρίως τοπικά βαλκανικά ενδημικά).

(δ) τα ελληνικά ενδημικά φυτά ή τα ενδημικά φυτά της χώρας εταίρου που απαντούν στις επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος.

Αυτές οι κατηγορίες (α, β, γ και δ) θα αποτελέσουν τις δεξαμενές ειδών για να επιλεγούν τα είδη προτεραιότητας στα οποία στοχεύει το έργο (περίπου 100 είδη και υποείδη υπολογίζονται για τις κατηγορίες α, β, και γ και περίπου 100 είδη για την κατηγορία δ, εκ των οποίων συνολικά 72 θα είναι ο κατώτερος στόχος του έργου.

αναπαραγωγής και εκτός τόπου διατήρησης αυτών των φυτών (α, β, γ, και δ) στις εγκαταστάσεις του ΒΒΚΚ (Θέρμη και Ποντοκερασιά).

Αυτή η διαδικασία θα καταδείξει τα φυτά με μικρή πιθανότητα επιτυχίας στην αναπαραγωγή και διατήρηση εξαιτίας του ιδιαίτερου βιολογικού τους κύκλου και/ή των ειδικών οικολογικών τους απαιτήσεων (δεν θα δοθεί προτεραιότητα σε τέτοιες περιπτώσεις).

Για τα περίπου 200 είδη προτεραιότητας του Έργου (εκ των οποίων ο κατώτερος στόχος είναι 72 είδη), οι συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις και περίοδοι (σε μήνες) όπου αυτά αναμένονται να βρεθούν στο φυσικό περιβάλλον σε ανθοφορία θα περιγραφούν λεπτομερώς. Οι βοτανικές αποστολές για συλλογή αυτών των φυτών θα προγραμματιστούν εκ των προτέρων ανάλογα με τις διαφορετικές περιόδους άνθησης και τις γνωστές θέσεις εμφάνισης (συγκεκριμένες τοποθεσίες σε διάφορες περιοχές) των ειδών προτεραιότητας. Τα παραπάνω είναι κρίσιμα για τη βέλτιστη οργάνωση των βοτανικών αποστολών στο φυσικό περιβάλλον των δύο χωρών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ, Βιολογίας, Γεωπονίας ή Δασολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Συστηματική Βοτανική ή Φυτοκοινωνιολογία της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

1 Ανάδοχος ΠΕ Πολυτεχνικής Σχολής, Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι τις 14-03-2020, καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος του Έργου: «Improving the conservation of the priority plant in the cross border area», Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παραδοτέο 1.1.2. Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου:

Ο ανάδοχος θα προσφέρει την απαραίτητη τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης διασυνοριακής συνεργασίας, με έμφαση στην επιστημονική παρακολούθηση των παραδοτέων που σχετίζονται με τις υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές. Επίσης, θα συγκεντρώσει την απαραίτητη πληροφορία για την κατάρτιση των ελέγχων προόδου σε εξαμηνιαία βάση. Ειδικότερα το έργο του αναδόχου αφορά:

-Παρακολούθηση των έργων υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής.

– Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων της υλοποίησης των επιμέρους δράσεων του φορέα σχετικών με θέματα γύρω από τις υλικοτεχνικές και κτιριακές υποδομές για την προστασία της βιοποικιλότητας.

– Συνολικό εξαμηνιαίο απολογισμό (ex post assessment) και κατάρτιση των project reports.

– Αναφορά χρονοπρογραμματισμού (time schedule report) συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των ενδιάμεσων ορόσημων και την καθοδήγηση για την τήρησή τους καθώς και της οργάνωσης παράδοσης των παραδοτέων του φορέα.

– Υποστήριξη στη σύνταξη/διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης του φορέα και ειδικότερα των έργων υποδομής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής, Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων διασυνοριακής συνεργασίας.

– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δημόσιο φορέα με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και υποδομών, και την παρακολούθηση και τήρηση φακέλων έργων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

1 Ανάδοχος ΠΕ Γεωπονικών Σχολών, Τμήματος/Κατεύθυνσης Γεωργικής Μηχανικής

της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση 6μηνης διάρκειας, Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Παραδοτέο 4.1.2 Ανάπτυξη πολυχρηστικού φυτωρίου σε χαμηλό υψόμετρο

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου:

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί θερμοκηπιακό συγκρότημα που θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή και την καλλιέργεια των ειδών προτεραιότητας που θα συλλεχθούν από την επιλέξιμη περιοχή του έργου. Το συγκρότημα θα αποτελείται από 6 πειραματικά θερμοκήπια το καθένα από τα οποία θα σχεδιαστεί ώστε να έχει τις κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος που θα εξασφαλίσουν τη σωστή αύξηση/ανάπτυξη των φυτικών ειδών. Οι χώροι αυτοί θα καλύψουν απαιτήσεις αναπαραγωγής και καλλιέργειας και θα εξοπλιστούν με τα κατάλληλα συστήματα. Οι κλιματικές συνθήκες θα ελέγχονται από έναν αυτόματο ελεγκτή που θα εγκατασταθεί μέσα στους χώρους του θερμοκηπιακού συγκροτήματος. Παράλληλα στο φυτώριο θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σκίασης για τα ζωντανά φυτά που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο του έργου με σκοπό την προφύλαξή τους από την απευθείας έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία με σκοπό τη σταδιακή τους προσαρμογή.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον καθορισμό των απαραίτητων προδιαγραφών των συνθηκών περιβάλλοντος των θερμοκηπιακών χώρων (έλεγχος, αερισμός, δροσισμός κτλ), τον σχεδιασμό του θερμοκηπιακού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων, τον προσδιορισμό των τεχνικών απαιτήσεων και τέλος την επιστημονική παρακολούθηση του έργου που αφορά προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων θερμοκηπίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Γεωπονικών Σχολών, Τμήματος/Κατεύθυνσης Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Γεωργικής Μηχανικής της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τομέα προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αρδευτικών συστημάτων σε αγρο-κτηνοτροφικές μονάδες,

– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

1 Ανάδοχος ΠΕ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 14-03-2020, καταληκτική ημερομηνία του χρονοδιαγράμματος της πράξης, Θέρμη Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

To έργο που καλείται να φέρει σε πέρας ο ανάδοχος αφορά:

Παραδοτέο 3.1.4 & 5.1.3 Αρχιτεκτονική τοπίου

Σύντομη περιγραφή του έργου του αναδόχου:

Συνολικά, ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα από τις δοκιμές της αναπαραγωγής και της αύξησης των φυτών προτεραιότητας προκειμένου να ομαδοποιήσει τα είδη με σκοπό τη δημιουργία ειδικών θεματικών ενοτήτων, οι οποίες θα είναι λειτουργικές και βιώσιμες απεικονίσεις με την πάροδο του χρόνου, αισθητικά ευχάριστες και σε σωστή διάταξη ώστε να εξυπηρετήσουν δράσεις εκτός τόπου διατήρησης, εκπαιδευτικούς σκοπούς και προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Η πιλοτική εφαρμογή των ενοτήτων με τα αυτοφυή είδη θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες περιοχές (παρτέρια) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη και στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων (Κιλκίς) εξυπηρετώντας τόσο την έρευνα όσο και την εκπαίδευση. Επιπλέον, η διερεύνηση του πώς τα εξημερωμένα είδη της άγριας χλωρίδας της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος μπορούν ευρέως να χρησιμοποιηθούν στη φυτοκομία και στην αρχιτεκτονική τοπίου μέσα από μια στρατηγική αειφορικής αξιοποίησης θα αποτελέσει μια σημαντική συνεισφορά για το Έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής, της ημεδαπής ή ισότιμου ή αναγνωρισμένου τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.

– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην αρχιτεκτονική τοπίου.

– Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο σχεδιασμό βοτανικών κήπων με την αξιοποίηση των ελληνικών αυτοφυών φυτών.

– Εργασιακή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

– Γνώση χειρισμού Η/Υ,

– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 Α.Κ.,

(έντυπο υποβολής πρότασης ορθώς συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο) και

 με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: «Για την αριθμ. 876/15-03-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο.)«ΔΗΜΗΤΡΑ», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, Περιοχή Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, Τ.Θ.604 58, Τ.Κ. 570 01, Θέρμη Θεσσαλονίκης.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 471110, εσωτ.0-210 & 0-220 (Δρ. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 01-04-2019, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΔ9ΟΞ3Μ-ΘΦ7/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους, που εδρεύει στον Πολύγυρο της ΠΕ Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου Χαλκιδικής

2ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ολύνθου Πολυγύρου Χαλκιδικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ιερού Άμμωνος Δία, Δήμος Κασσάνδρας Χαλκιδικής

1ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίων Σταγείρων, Δήμος Αριστοτέλη Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους, Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, Θεσσαλονίκης 12, Τ.Κ. 631 00, Πολύγυρος Χαλκιδικής Κ. Μακεδονίας (υπόψιν κ. Σαρακηνού Μαρίας).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23710 22060 και 2310 285163.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-03-2019 έως και 04-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΞΞ84653Π4-2Γ5/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου: Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, που εδρεύει στο Κάστρο της ΠΕ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την εκτέλεση ανασκαφικών εργασιών στοπλαίσιο του υποέργου «Ανασκαφική έρευνα στους ακάλυπτους χώρους του Γαλλικού Κολεγίου Χίου» του έργου «Αποπεράτωση κτηρίου Γαλλικού Κολεγίου της Π.Ε. Χίου», που θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-09-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως την συμπλήρωση 8 μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων- Επιστημονικού Προσωπικού & Εξειδικευμένων Εργατών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος, Χίος Β. Αιγαίου

3ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε ανασκαφικές εργασίες, Χίος Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, Ναυάρχου Νικοδήμου 1, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 821 31, Κάστρο Χίου Β. Αιγαίου (υπόψιν κ. Μαρίας Μιχελινάκη).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους, με τηλεομοιοτυπία (στο fax:2271044739) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στη διεύθυνση: efachi@culture.gr), εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΥΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22710 44238, 22710 44738 & 22710 44650.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2019 έως και 27-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΝ004653Π4-ΠΨΛ/document

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Εξειδικευμένου Ιατρείου για την Θεραπεία της Ηπατίτιδας C στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έως 1 έτους από την υπογραφή της σύμβασης,  υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, συνολικά δύο (2) ατόμων –Ιατρών Παθολόγων ή Γενικής Ιατρικής και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Ιατροί Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγοι, ΟΚΑΝΑ, Αθήνα Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.),

Αβέρωφ 21,

Τ.Κ. 104 33, Αθήνα Αττικής.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος : 997/19.03.2019
Πόλη :
Ειδικότητα : Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Το  ειδικό έντυπο Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, εκτυπώνεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.okana.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 8898200.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-03-2019 έως και 08-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ73Σ4690ΩΡ-5Σ1/document 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δ. Μυκονίων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Μυκονίων που εδρεύει στη Μύκονο της ΠΕ Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση 8μηνης διάρκειας συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Τεχνίτες Υδραυλικοί, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

3ΔΕ (Πρακτικοί) Μηχανικοί Συντήρησης Γ’ Τάξης, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

3ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Α’ Ειδικότητας, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

2ΥΕ Εργάτες Καθαρισμού, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

2ΔΕ Δακτυλογράφοι, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΔΕ Ταμίας, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΠΕ Λογιστής, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

1ΤΕ Βοηθός Λογιστή, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων

2ΔΕ Τεχνίτες Αποχέτευσης, ΔΕΥΑ Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Μυκονίων, Πλατεία Αγίας Μονής, Τ.Κ. 846 00, Μύκονος Κυκλάδων Ν. Αιγαίου, (υπόψιν κ. Κωνσταντίνου Κουνάνη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 22890 24910 και 22890 23494.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-03-2019 έως και 28-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΛΨΒΟΡΦΧ-Ψ3Υ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, που εδρεύει στην Κομοτηνή της ΠΕ Ροδόπης  της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 4μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων –Επιστημονικού Προσωπικού & Εργατοτεχνικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α και ελλείψει αυτού ΔΕ

Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

1ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης (με αποδεδειγμένη εμπειρία στη στερέωση αναστήλωση

μνημείων), Κομοτηνή Ροδόπης Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, Αλ. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ. 691 32, Κομοτηνή Ροδόπης Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψιν κ. Τάνιας Αγγορούδη).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 25310 22411 & 25310 21517.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-03-2019 έως και 28-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΒΝΨ4653Π4-ΜΘΕ/document

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη της ΠΕ Έβρου της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του έργου, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (πρώην Ομάδας Α) με εξειδίκευση

στη συντήρηση λίθου, κεραμικών και μετάλλινων αντικειμένων

 & ελλείψει αυτού 1 ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,

Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης -Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Μάκρης 44, Τ.Κ. 681 31, Αλεξανδρούπολη Έβρου Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης,

(υπόψιν κ. Χρυσαφένιας Παρδαλίδου).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 25510 26103.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-03-2019 έως και 28-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡ8Ι4653Π4-ΣΨ6/document

Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας : Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη των αναγκών της, με αντικείμενο την εκτέλεση έργου: «Παραγωγή περιεχομένου για τη υποστήριξη του ιστοτόπου της ΔΕΠΘΕ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Δημοσιογράφοι, ΔΕΠΘΕ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ3-2019 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως (ωράριο πρωτοκόλλου καθημερινές 08:00π.μ. – 15:00μ.μ.), είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δημοτική Εταιρία Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.), Γραμματεία Πρωτοκόλλου, Νικολάου Γερμανού 1, Τ.Κ. 546 21, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη επιτροπής ΣΜΕ/2019).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΜΕ3-2019 στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΘΕ (www.fm100.gr) , στις ανακοινώσεις).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 261100 (κ. Σαλώνη).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΥΣΙΟΡΣΔ-ΑΙ3/document

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31-07-2019, Δ/νση Πρόνοιας (για τη λειτουργία του Γ’ Δ.Π.Σ.), Καλαμάτα Μεσσηνίας

1ΔΕ Μαγείρων με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31-07-2019, Δ/νση Πρόνοιας (για τη λειτουργία του Β’ Δ.Π.Σ.), Καλαμάτα Μεσσηνίας

4ΥΕ Εργατών Κήπου με 8μηνη σύμβαση, Δήμος Καλαμάτας, Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Οι επιλεγέντες-είσες ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι & ΔΕ Μαγείρων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καλαμάτας, Διεύθυνση Διοικητικών, Τμήμα Προσωπικού, Αθηνών 99,

Τ.Κ. 241 34, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου, (υπόψιν κ, Παύλου Κασσά).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

 Πληροφορίες στα τηλ.:  27213 60802 & 27213 60831.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-03-2019 έως και 01-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔ50ΩΕΕ-Θ5Γ/document 

Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής & στην Καλαμαριά της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (Γραφείο Β. Ελλάδος), για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» πράξης: «Ανάδειξη του Σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του»  ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά επτά (7) ατόμων- Επιστημονικού Προσωπικού & Τεχνικών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγος με εξειδίκευση στην Παλαιολιθική Περίοδο και σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 01-06-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της και έως 10 μήνες, Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής

1ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (1ης κατεύθυνσης [πρώην τομέας Α΄] Συντήρηση Αρχαιολογικών και Ιστορικών Αντικειμένων)και σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 01-06-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της και έως 8 μήνες, Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής

5ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα και σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 01-06-2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της και έως 6 μήνες, Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Γραμματεία, Ναυαρίνου 28,

 Τ.Κ. 551 31, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Σελεπίδου Χρυσούλας).

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 410185.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-03-2019 έως και 05-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΝΖΦ4653Π4-Ν2Ε/document 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο  της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων, εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων τηςανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., με διάρκεια σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 27-10-2019, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί ή Πολιτικοί Μηχανικοί ή Τοπογράφοι Μηχανικοί, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΠΕ Γεωλόγος ή ΠΕ Μεταλλειολόγος Μηχανικός, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΤΕ Μηχανικός Δομικών  Έργων, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης

2ΔΕ Διοικητικοί, Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνης, Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού – Μισθοδοσίας, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Τρουλλινού Αικατερίνης).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28313 40721 & 28313 40735.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-03-2019 έως και 01-04-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/68ΒΘ7ΛΚ-8ΧΨ/document

Ιόνιο Πανεπιστήμιο : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει στην Κέρκυρα της ΠΕ Κέρκυρας της Περιφέρειας  Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ.Δ.1.1./15551/20-3-2019 Περίληψη Προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου-Επιστήμονα αναγνωρισμένου κύρους  – Κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος, είτε εξαιρετικής εμπειρίας για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου στη θέση ΔΕΠ, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

1 Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Τέχνη και Βυζαντινή Παράδοση: Εικαστικές Επιβιώσεις στα Επτάνησα».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Γραμματεία, Πλατεία Τσιριγώτη 7, Τ.Κ. 491 32, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610  87863,(Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου & Εικόνας).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-03-2019

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαρισαίων, «Δημοτικό Ωδείο Λάρισας»: Πρόσληψη 43 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαρισαίων- «Δημοτικό Ωδείο Λάρισας», που εδρεύει στη Λάρισα της ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. (Ωρομίσθιοι ΙΔΟΧ), 9μηνης διάρκειας, συνολικά σαράντα τριών (43) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Μουσικός (Δ/νση Ορχήστρας), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΠΕ Μουσικός (Δ/νση Χορωδίας), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΠΕ Μουσικός (Πιάνο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΠΕ Μουσικός (Σύνθεσης), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΠΕ Μουσικός (Θεωρητικά & Ανώτερα Θεωρητικά), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΠΕ Μουσικός (Κιθάρας Jazz), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

2ΠΕ Μουσικοί (Πιάνο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΠΕ Μουσικός (Φλάουτο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

2ΤΕ Μουσικοί (Πιάνο & Θεωρητικά), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Πιάνο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Θεωρητικά), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

3ΤΕ Μουσικοί (Κλασική Κιθάρα), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Μονωδία), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Μονωδία), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

3ΤΕ Μουσικοί (Βιολί), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Βυζαντινή Μουσική), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Τρομπέτα), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Βιολοντσέλο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Σαξόφωνο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Φλάουτο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Βαδύχορδο & Κλασική Κιθάρα), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Όμποε), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Ακορντεόν & Θεωρητικά), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Φαγκότο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Τρομπόνι), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Κρουστά), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΤΕ Μουσικός (Βιόλα), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός (Ηλεκτρική Κιθάρα), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός (Παραδοσιακό Λαούτο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός (Μπουζούκι), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός (Παραδοσιακά Κρουστά), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός (Παραδοσιακό Κλαρίνο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (Τρομπέτας), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

2ΔΕ Μουσικοί Εκτελεστές (Κλαρινέτο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (Κλασικά Κρουστά), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας

1ΔΕ Μουσικός Εκτελεστής (Ευφώνιο), Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση (υπόδειγμα στο site: www.dodiolar.org ) και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λαρισαίων, «Δημοτικό Ωδείο Λάρισας», Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πλατεία Λαού, Τ.Κ. 412 21, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Χρήστου Μπαντούλη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2410 536886, 2410 531960 & 2410 250956.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-03-2019 έως και 04-04-2019, (εργάσιμες ημέρες 09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/62ΘΕΟΕΙ4-ΧΡ4/document

Γενική Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε.: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου στην Ε.Ε., σύμφωνα με το Α.Π.1679/07-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με την από 01-03-2019 επιστολή της Διευθύντριας Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Προσωπικού της Γ.Γ. του Συμβουλίου στην Ε.Ε. (ATHENA), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα στο Μηχανισμό Διαχείρισης Χρηματοδότησης Κοινών Εξόδων των επιχειρήσεων της Ε.Ε. με στοιχεία προκήρυξης: Ref: END/4/2019 (6142).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της ΜΕΑ στην ΕΕ, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα έγγραφα μέχρι τις 27-03-2019, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

[email protected]

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΔ56465ΧΘΨ-ΦΥΕ/document

Γενική Γραμματεία Συντονισμού: Πρόσληψη 5 ατόμων (ΜΕΤΑΤΑΞΗ)

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής,

προκειμένου  να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στους τομείς του άρθρ. 16 του ν.4109/2013 για την υποβοήθηση του έργου τους, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη, συνολικά πέντε (5) ατόμων Προσωπικού –Υπαλλήλων Μονίμων ή Αορίστου Χρόνου που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΠΕ Νομικών, Κοινωνικών, Πολιτικών Επιστημών (κατά προτίμηση), ΓΓΣ, ΑΘΗΝΑ

3ΔΕ σε θέματα που άπτονται του τομέα Εργασίας/Κοινωνικής Ασφάλισης (κατά προτίμηση), ΓΓΣ, ΑΘΗΝΑ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν

αίτηση υποψηφιότητας (υπόδειγμα της αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Συντονισμού, Υπηρεσία Διοίκησης, 4ος όροφος, Γραφείο 20 Πρωτοκόλλου, Βασιλίσσης Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα Αττικής,

είτε ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση: [email protected]

 Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3385181 & 210 3385126.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-03-2019 έως και 27-03-2019

(10.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΝΛΤΟΞΔΔ-ΔΩΒ/document 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), σύμφωνα με το Α.Π.1838/13-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα με στοιχεία προκήρυξης:

CEDEFOP/2019/01/SNE_Data analyst

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μ.Ε.Α., να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας στη Μ.Ε.Α. μέχρι τις 26-03-2019, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/vacancies

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-03-2019 (15.00μ.μ. τ.ω. Ελλάδας)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΒΥΟ465ΧΘΨ-6YΣ/document 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας & Δικαιοσύνης (eu-LISA), σύμφωνα με το Α.Π.1715/08-03-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ενός (1) ατόμου στη θέση Εθνικού Εμπειρογνώμονα με στοιχεία προκήρυξης:

eu-LISA/19/SNE/2.1 Policy Officer in the Liaison Office (Brussels, Belgium).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μ.Ε.Α., να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το έγγραφο της Υπηρεσίας στη Μ.Ε.Α. μέχρι τις 28-03-2019, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στην παρακάτω ιστοσελίδα:

http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/SecondedNationalExpert.aspx

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ3ΨΛ465ΧΘΨ-BΓΧ/document 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων: Πρόσληψη ατόμων (ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA), σύμφωνα με το Α.Π.842/06-02-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση ατόμων στις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων με στοιχεία προκήρυξης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ
ECHA/SNE/2019/001 National Experts in Professional Training (NEPTs)

 

ECHA/SNE/2019/002 SNE-SO-Waste Framework Directive

 

ECHA/SNE/2019/003 SNE-SO-MSC Secretariat
ECHA/SNE/2019/004 SNE-SO-Integrated Regulatory Strategy

 

ECHA/SNE/2019/005 SNE-SO-Substance and Dossier Evaluation

 

ECHA/SNE/2019/006 SNE-SO-Classification
ECHA/SNE/2019/007 SNE-SO-Biocides

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

 Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 31-03-2019 (ώρα Ελσίνκι 12.00)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΦ8Χ465ΧΘΨ-9MH/document 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Πηγή