Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου συναντήθηκε σήμερα με αντιπροσωπεία της «Ομοσπονδίας Πολύτεκνων Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος» (ΟΠΟΤΤΕ) και τους ενημέρωσε ότι, ανταποκρινόμενη στο αίτημα τους, στο Σχέδιο Νόμου «Ενδυνάμωση ΑΣΕΠ, ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης» του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης που κατατέθηκε στη Βουλή διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των προστατευτικών διατάξεων του ν. 2190/94 όσον αφορά στον διορισμό και την πρόσληψη μελών τρίτεκνης οικογένειας στη Δημόσια Διοίκηση.

Σύμφωνα σε ανακοίνωση του υπουργείου με την ισχύουσα νομοθεσία ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καλύπτονται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα τρίτεκνης οικογένειας. Για την υπαγωγή των μελών τρίτεκνης οικογένειας σε αυτές τις προστατευτικές διατάξεις σήμερα απαιτείται βάσει των ισχυουσών μέχρι σήμερα διατάξεων να συντρέχουν σωρευτικώς οι εξής προϋποθέσεις: α) γονική μέριμνα και επιμέλεια των γονέων επί τρίων τέκνα, τα οποία β) να είναι άγαμα και γ) να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (230) έτος της ηλικίας τους ή εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις να μην έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (250) έτος της ηλικίας τους.

Δεδομένων, ωστόσο, των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών και ειδικότερα της αύξησης του αριθμού των νέων που εγγράφονται σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, της συνακόλουθης αύξησης της διάρκειας φοίτησης των νέων στις τριτοβάθμιες σχολές, καθώς και του μακρού χρόνου που απαιτείται σήμερα για την εξεύρεση εργασίας, τα όρια ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία περιορίζουν κατά πολύ το χρονικό διάστημα εντός του οποίου τα μέλη τρίτεκνης οικογένειας δύνανται να κάνουν χρήση αυτών των προστατευτικών διατάξεων.

Γι΄ αυτό τον λόγο, ειδικά και μόνο για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στις προσλήψεις προστατευόμενων ατόμων στο δημόσιο τομέα, προκειμένου να προσαρμοστούν τα ισχύοντα όρια ηλικίας στα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα και να παρασχεθεί ουσιαστική στήριξη στην τρίτεκνη οικογένεια, με τη διάταξη στο σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται ότι ως τέκνα τρίτεκνης οικογένειας νοούνται, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων, τα παιδιά τρίτεκνης οικογένειας που είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος (25o) της ηλικίας τους, ή εφόσον φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (300) έτος της ηλικίας τους. Τα παιδιά που έχουν οποιαδήποτε αναπηρία 67% και άνω συνυπολογίζονται ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου δήλωσε ότι «υποστηρίζουμε έμπρακτα την τρίτεκνη οικογένεια στο πλαίσιο του κοινωνικού χαρακτήρα της Δημόσιας Διοίκησης».


Πηγή