Προκήρυξη 21 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 604/29.01.2019 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (21) θέσεων Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2019.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 21 ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ


Πηγή