Προκήρυξη θέσης στη DG EAC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με το Α.Π.615/29-01-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη για την πλήρωση θέσης διοικητικού υπαλλήλου σε θέματα πολιτικής και επικοινωνίας (επίπεδο ΑD5) στη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, με στοιχεία: COM/TA/EAC/18/AD5

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Επιλογής Προσωπικού (EPSO) https://epso.europa.eu/job-opportunities/temporary/3668-com-ta-eac-18-ad5_el

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, DG EAC


Πηγή