Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Πυροσβεστική Ακαδημία (προκήρυξη)

Το Πυροσβεστικό Σώμα προκηρύσσει θέσεις για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών & στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (ΠΥΡ.Α.), για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

1. Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι:

 Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση με άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
 Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
 Να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρ. 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
 Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.
 Να μην υπερβαίνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι γεννηθέντες από την 01-01-1951 και μεταγενέστερα.

2. Οι κάτοχοι δημόσιας θέσης να μην υπόκεινται στους περιορισμούς του ν.1256/1982 και ν.1305/1982 (περί πολυθεσίας) όπως ισχύουν.

3. Οι υποψήφιοι/ες που δεν είναι Πυροσβεστικοί υπάλληλοι εν ενεργεία πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου, που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν – αιτούνται να διδάξουν.

4. Οι υποψήφιοι προπονητές των αθλητικών ομάδων να είναι μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης, καταχωρημένοι στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του αθλήματος που αιτούνται το διορισμό τους.

5. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία πρέπει να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή.

6. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για τη Σχολή Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συνολικά έως και τρεις (3) κωδικούς μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα / αθλητικές ομάδες και όχι πάνω από δύο (2) κωδικούς ανά ακαδημαικό εξάμηνο.

7. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, για τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, συνολικά έως ένα (1)
κωδικό σε μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα.

8. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει για τη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας συνολικά έως και τρεις (3) κωδικούς μαθήματα / μη εξεταζόμενα μαθήματα / αθλητικές ομάδες και όχι πάνω από δύο (2) κωδικούς ανά ακαδημαικό εξάμηνο.

9. Ο συνολικός αριθμός των κωδικών μαθημάτων / μη εξεταζόμενων μαθημάτων / ομάδων που κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να δηλώσει και στις τρεις σχολές της Πυροσβεστικής
Ακαδημίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Πηγή