Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου

Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τµήµα ∆οκίµων Αστυφυλάκων Ρεθύµνου ανακοινώνει την πρόσληψη µε επιλογή, διδακτικού προσωπικού µε ωριαία αποζηµίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την 2η εκπαιδευτική περίοδο από Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 έως και Πέµπτη 27 Ιουνίου 2019 και καλούν αυτούς όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ


Πηγή