Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στην Π. Δυτικής Ελλάδας

O Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γνωστοποιεί την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού.

 Τα προσόντα διορισμού που απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη, είναι σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 4, του Ν. 3852/2010:
 Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικού του Δημοσίου.
 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 Εξάμηνη εμπειρία σε αντικείμενα διοικητικού τομέα.
 Γνώση χειρισμού Η/Υ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΓΑΤΗΣ


Πηγή