Πρόσληψη πτυχιούχου στο Επιμελητήριο Ξάνθης

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “ Promoting tea as the engine of growth for the Black Sea Basin Area» και ακρωνύμιο ΤΕΑ WAY το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Join Operational Programme Black Sea Basin 2014 – 2020 στο οποίο το Επιμελητήριο Ξάνθης συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ


Πηγή