Προσλήψεις 11 ατόμων στην ΕΦΑ Λασιθίου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3 η ΦΑΣΗ» του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΧΥΡΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ 3 η ΦΑΣΗ» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ


Πηγή