Προσλήψεις 12 εμπειρογνωμόνων στο Πράσινο Ταμείο (προκήρυξη)

Το Πράσινο Ταμείο προσκαλεί εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση των παρακάτω έργων LIFE:

LIFE 14 CAP/GR/000003: «Ίδρυση και Λειτουργία για την ελληνική Ομάδα Κρούσης για το Πρόγραμμα Life για την περίοδο 2014-2017» (Εstablishment and Operation of the
Greek LIFE Task Force for the period 2014-2017)
2. LIFE16 CCA/GR/000050: «Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή» (Employing land stewardship to transform abandoned terraced landscapes into green infrastructures for a better adaptation to climate change)
3. LIFE16 IPE/GR/000002: «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» (Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece)
4. LIFE17 NAT/GR/000522: «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» (Greek Caves and Bats: Management Actions and Change of Attitude)
5. LIFE17 IPC/GR/000006: «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Πηγή