Προσλήψεις 15 ατόμων στο δήμο Καρδίτσας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 15 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Καρδίτσας, που εδρεύει στην Καρδίτσα Ν. Καρδίτσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Πηγή