Προσλήψεις 2 ατόμων στην ΠΕΔ Ιονίων Νήσων

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δυο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της για την υποστήριξη των έργων CRAFTLAB – Residences on the way from products to the Adri-Ionian design και 4PLUS – Public awareness, Preparedness, Participation and Coordination for Civil Protection for All.

Ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού με εξειδίκευση στην διοικητική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή από άλλους πόρους, ΠΕ Διοικητικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ


Πηγή