Προσλήψεις 23 γιατρών στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε.,προκηρύσσει είκοσι μια (21) θέσεις Ιατρών, με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, καθώς και δύο (2) θέσεις Ιατρών, με τους οποίους
προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 8μηνης διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ που εδρεύουν στους Νομούς του Πίνακα 1, εκ μέρους της ΕΣ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ και ενίοτε προς τρίτους, για λογαριασμό της ΕΞ.Υ.Π.Π. ΔΕΗ (κωδικός CPV : 85121200-5).

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να:

α. Είναι Ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου.
β. Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι με την υπόψη ειδικότητα, θα ακολουθούνται οι προβλέψεις της Απόφασης υπ’ αριθ. 43323/1983 (ΦΕΚ 3509/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/21.8.2018) και του Ν. 4578 (ΦΕΚ 200/3.12.2018), άρθρο 46, όπως και της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Τμήματος Συνθηκών Εργασίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού υπ’ αριθ. 403/Δ9.8/21.2.2019.
γ. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Ανακοίνωση ΔΥΑΕ/ΣΜΕ 1/2019

Έντυπο Αίτησης

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
(Ιατροί με την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
(Ιατροί λοιπών κλινικών ειδικοτήτων)

Υπεύθυνη Δήλωση

Απολογιστικό Δελτίο ΔΕΗ Α.Ε.

Απολογιστικό Δελτίο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Υποβολή Αιτήσεων από Παρασκευή 05.04.2019 έως και Παρασκευή 19.04.2019


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ