Προσλήψεις 27 ατόμων στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου-Αιτήσεις έως 19/3

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου γνωστοποιεί την πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

ΔΕ Οδηγών ( Γ’ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο)-7 άτομα (4 μήνες)

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-20 άτομα (4 μήνες)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Για όλους τους υποψηφίους:
1. Αίτηση
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλου δηµοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από την υπηρεσία).
Β. Για τις ειδικότητες ΔΕ Οδηγών Απορριμμάτων, επιπρόσθετα:
1. Τίτλος σπουδών
2. Η απαιτούμενη ερασιτεχνική ή επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας, άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος,
3. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
4. Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, από 17-03-2020 έως και 19-03-2020 κατά τις ώρες 08:00 – 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλ. 2313302126 και 2313302193.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ