Προσλήψεις 3 ατόμων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες (με 5ωρη απασχόληση).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Πηγή