Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΑΕΠΠ

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Ειδικότητες: Διοικητικών Γραμματέων (ΔΕ), Επιμελητών (ΥΕ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ


Πηγή