Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΠΕ Εύβοιας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη , λόγω της χειμερινής περιόδου, συνολικά 3 ατόμων (Οδηγοί, Εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών για την κάλυψη
κατεπειγουσών , εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ


Πηγή