Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Δυτικής Αχαΐας

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ » ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ορισμένου χρόνου, 3 καθαριστριών/στών για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ


Πηγή