Προσλήψεις 3 ατόμων στο δήμο Κισσάμου

Ο ∆ήµος Κισσάµου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων, βάσει του άρ. 212 του
ν.3584/2007, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προήλθαν από θεοµηνίες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ


Πηγή