Προσλήψεις 30 ατόμων στο Δ. Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη

Ο δήμος Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, ανταποδοτικού χαρακτήρα, του ∆ήµου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη και συγκεκριµένα :

• Είκοσι πέντε (25) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας.
• Πέντε (5) ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ


Πηγή