Προσλήψεις 32 ατόμων στο δήμο Πάρου

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόµων (2 οδηγών και 30 εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 23/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ∆ΥΟ (2)
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30)
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ


Πηγή