Προσλήψεις 33 ατόμων στο Δήμο Λεβαδέων

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λεβαδέων ανακοινώνει την πρόθεση της να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικά τριάντα τρία (33) άτομα , στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Μίσθωση Διαμερισμάτων σε αιτούντες άσυλο στη Λιβαδειά ( ESTIA II) » στη Λιβαδειά, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ( σχέδιο αίτησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ( https://dimoslevadeon.gr ) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με
συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας στην ακόλουθη Διεύθυνση : Δήμος Λεβαδέων , Σοφοκλέους 15 , Λιβαδειά Τ.Κ 32131 , Ημιόροφος ( Γραφείο 1 ) ,
Πληροφορίες Αθ. Κοϊτσάνου τηλ. 22613-50832 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .
– Αν δεν προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και ή αίτησή του απορρίπτεται . Αντικατάσταση της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων .
– Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης είναι αποκλειστικά του υποψήφιου .
– Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 7/2/2020 έως και 14/2/2020 και ώρα 14.30 μ.μ . Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση αιτήσεων από υποψηφίους .

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ