Προσλήψεις 4 ατόμων στο δήμο Κισσάμου

Ο ∆ήµος Κισσάµου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού 4 ατόµων για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στις Υπηρεσίες Υδροάρδευσης και Καθαριότητας Μπάλου.

Ειδικότητες: ΥΕ Εργατών, ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ


Πηγή