Προσλήψεις 5 ατόμων στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε (5) ατόμων, στο πλαίσιο της Πράξης
«Κέντρο Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030984, του Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της
Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών ως εξής:

1. Ένα στέλεχος (1) διαχείρισης φυσικού αντικειμένου.
2. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Δημιουργική Οικονομία του Κλάδου RIS).
3. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Γαλάζια Οικονομία του Κλάδου RIS).
4. Ένα σύμβουλο (1) για την έρευνα και την καινοτομία (με αρμοδιότητες στην Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών του Κλάδου RIS).
5. Ένα (1) στέλεχος διοικητικής υποστήριξης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Πηγή