Προσλήψεις 5 ατόμων στον Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυμού Αίνου πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΑΙΝΟΣ


Πηγή