Προσλήψεις 55 ατόμων σε 10 δήμους όλης της χώρας (λίστα)

Σε προσλήψεις προσωπικού προχωρούν δέκα δήμοι σε όλη την ελληνική επικράτεια και μέσω προκηρύξεων που έχουν εκδόσει ζητούν συνολικά 55 άτομα για την κάλυψη ανάλογων θέσεων.

Δείτε αναλυτικά:

1)Προσλήψεις 16 ατόμων στο δήμο Τρικκαίων

2)Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δ. Καλαμαριάς

3)Πρόσληψη ψυχολόγου στο δήμο Θάσου

4)Προσλήψεις 2 ατόμων στο Δ. Σκοπέλου 

5) Πρόσληψη βοηθού βρεφονηπιοκόμου στο Δ. Αγίου Νικολάου

6) Προσλήψεις 2 ατόμων στο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

7) Προσλήψεις 15 ατόμων στο δήμο Καρδίτσας

8) «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου»: Πρόσληψη 5 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου» (ΚΕΔΑ), που εδρεύει στο Αγρίνιο της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας (01-02-2019 έως και 31-03-2019), συνολικά πέντε(5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2 ΔΕ, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2 ΥΕ Καθαρίστριες Εσωτερικών Χώρων, ΚΕΔΑ, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

 Το προσωπικό αυτό (Τ.Ε. και Δ.Ε.) θα απασχοληθεί στις δομές και δράσεις των τμημάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση (όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Αγρινίου (Κ.Ε.Δ.Α.), Στρατηγού Δαγκλή Παναγιώτη 27, Τ.Κ. 301 31, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 26413 60613 και 26413 60615 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 15-01-2019 έως και 28-01-2019

9) Δήμος Λέσβου: Πρόσληψη 8 ατόμων

Ο Δήμος Λέσβου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Οδηγοί, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

4ΥΕ Εργάτες Πράσινου, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, Μυτιλήνη Λέσβου Β. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Ελ. Βενιζέλου 13-15, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (υπόψη κ. Ευμορφίας Τυρή).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 

 

Οι προσληφθέντες/είσες θα απασχοληθούν στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου, σύμφωνα με τις ανάγκες αυτού.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22513 50596.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2019 έως και 28-01-2019

10) Δήμος Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υλοποίηση του έργου «AIRTHINGS -Προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων IoT» του προγράμματος «BalkanMED 2014-2020» του Δήμου,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 15-11-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 4ωρη απασχόληση ημερησίως και 5νθήμερη εργασία,ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Περιβάλλοντος, Δ. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 546 36, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Βλαχιώτη Βασιλικής).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 2313 317139, 2313 317128, 2313 317666 & 2313 317137.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-01-2019 έως και 28-01-2019


Πηγή