Προσλήψεις 6 ηθοποιών στο Δήμο Βόλου

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΔΕ Ηθοποιών, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση περιόδου 2018-2020 μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Βόλου και του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. -ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2) Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών της ειδικότητας, όπως αναφέρονται στον πίνακα. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών που εκδόθηκε στην αλλοδαπή, επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική Γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (αρ. 29 ΠΔ 50/2001).
3) Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής
β) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος
γ) Αν υπηρετεί ή υπηρέτησε με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ, εφόσον δε αποχώρησε για ποια αιτία.
δ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
ε) Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική
δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
Η τυχόν ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων στην υπεύθυνη δήλωση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΗΘΟΠΟΙΟΙ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ