Προσλήψεις διευθυντικών στελεχών στη ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης συνεργασιών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, με σκοπό την πρόσληψη στελέχους υψηλού επιπέδου επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας κτηθείσας σε αναγνωρισμένους οργανισμούς ή εταιρείες εγχώριες ή διεθνείς.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ (pdf.)

Τυπικά Προσόντα:
Υποχρεωτικά
 Πτυχίο η δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο.
 Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας
 Εμπειρία στη διαμόρφωση προτάσεων, στην κατάρτιση μελετών και την ανάπτυξη σχέσεων με επιχειρηματικούς εταίρους για την υλοποίηση επιχειρησιακών δράσεων σχετικών με εξαγορές, πωλήσεις και συγχωνεύσεις λειτουργιών και δραστηριοτήτων.
 Επιθυμητά
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Επιπλέον, η ΔΕΗ προκηρύσσει τη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Στρατηγικής.

Τυπικά Προσόντα:
Υποχρεωτικά
 Πτυχίο η δίπλωμα ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο.
 Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Τουλάχιστον 10ετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ανώτερες ιεραρχικά θέσεις και τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε θέματα στρατηγικής μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών εκτεταμένου εύρους και διασποράς.
 Επιθυμητά
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (pdf.)


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΕΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ


Πηγή

loading...

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ