Προσλήψεις δικηγόρων στη ΓΑΙΑΟΣΕ

Γνωστοποιείται η πλήρωση με επιλογή 2 θέσεων Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω η μια και παρά Πρωτοδίκαις η άλλη με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων) όπως ισχύει σήμερα και με αποδοχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (επί του παρόντος από το Ν. 4354/2015).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΑΙΑΟΣΕ


Πηγή