Προσλήψεις για εκτέλεση αρχαιολογικών έργων -Πώς γίνονται (ΦΕΚ)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον «τρόπο μελέτης και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». Σε αυτή γίνεται αναφορά σε προσλήψεις.

Συγκεκριμένα, το ΦΕΚ αναφέρει:

«Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., που εκτελούν έργα και εργασίες με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, εκτός από τη διάθεση προσωπικού που προβλέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α., δηλαδή τακτικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη του κάθε κατηγορίας και ειδικότητας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που είναι αναγκαίο ή κατάλληλο, κατά την κρίση τους, εκάστοτε για την εκτέλεση, επίβλεψη, συντήρηση, διαχείριση και φύλαξη των έργων, μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεση του έργου και εντός του πλαισίου αυτής.

α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα και με δυνατότητα παράτασης κατά περίπτωση, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. σε έργα που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα», όπως εκάστοτε ισχύει.

β) Η πρόσληψη του πάσης φύσεως επιστημονικού προσωπικού, καθώς και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για έργα που εκτελούνται με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας, δεν υπάγεται στις διατάξεις περί λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. και εφαρμογής του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης του αρχαιολογικού έργου.

γ) Η πρόσληψη ανειδίκευτου εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και σχεδιαστών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., σε έργα που υλοποιούνται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και συγχρηματοδοτούνται από επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων ή υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, διενεργείται κατά τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει.

Ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του ανωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., είναι ανεξάρτητα από τις σχετικές προβλέψεις του Οργανισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. που προσλαμβάνεται, αμείβεται κατά τις διατάξεις του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύει, σε βάρος των πιστώσεων για την εκτέλεση των έργων. Το ίδιο ισχύει και προκειμένου περί των κάθε φύσεως αναγκών των μελετών που εκπονούνται από την Υπηρεσία, όταν προς τούτο απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για εκτέλεση επιμέρους εργασιών ή μελετών».

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ-ΕΡΓΑ


Πηγή