Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη περιοδικών ή λειτουργικών αναγκών του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Πηγή