Προσλήψεις γιατρών στο δήμο Μαρκοπούλου

Γνωστοποιείται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Ιατρικών υπηρεσιών και ψυχολογική υποστήριξη» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) µήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΓΙΑΤΡΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ


Πηγή