Προσλήψεις προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας  Π. Αττικής (ειδικότητες)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για την πρόσληψη ογδόντα εννέα (89) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων ως επικουρικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας ενός (1) έτους, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, ανά κλάδο και παράρτημα.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις παρακάτω:

ΘΕΣΕΙΣ ΦΕΚ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


Πηγή