Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη

Ο ∆ήµαρχος Γεωργίου Καραϊσκάκη ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο (2) µηνών και συγκεκριµένα τριών (3) ατόµων, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο δηµοτικό κατάστηµα ∆ήµου Γεωργίου Καραϊσκάκη (∆/νση: Άνω Καλεντίνη 47044, τηλ: 2681360809, αρµόδιος υπάλληλος Ροκάς Θεόδωρος) και η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 01/04/2020 έως 06/04/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ


Πηγή

Αφήστε απάντηση

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας!
Εισαγάγετε το όνομά σας εδώ