Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΕΥνεστία» του δήμου Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του.

Ειδικότητες: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ


Πηγή