Σε εξέλιξη οι αιτήσεις για προσλήψεις 25 ατόμων στο υπουργείο Εξωτερικών

Το Υπουργείο Εξωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με διαγωνισμό με ημερομηνία έναρξης την 26η Μαρτίου 2019 (10.00π.μ.) για την εισαγωγή στη Διπλωματική Ακαδημία, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων –υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στα παρακάτω μαθήματα: 

1) Γλώσσες:

Α) Ελληνική γλώσσα

Β) Αγγλική γλώσσα

Γ) Δεύτερη ξένη γλώσσα (μία εκ των ακολούθων: αραβική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, κινεζική, ρωσική)

2) Συνέντευξη

3) Πρωτεύοντα Μαθήματα:

Α) Ελληνική και Παγκόσμια Διπλωματική Ιστορία από το 1815 μέχρι σήμερα

Β) Γενικό και Ειδικό Διεθνές Δίκαιο

Γ) Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική

Δ) Ιστορική, Θεσμική και Πολιτική Διάσταση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Ε) Πολιτική Οικονομία, Δημόσια Οικονομία και Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

  1. Δευτερεύοντα μαθήματα:

Α) Στοιχεία Αρχαίου Ελληνικού, Βυζαντινού και Νεοελληνικού Πολιτισμού

Β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Γ) Ναυτικό Δίκαιο

Δ) Παγκόσμια Γεωγραφία

Ε) Xρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Η δοκιμασία στις Γλώσσες και στα Πρωτεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού είναι γραπτή και προφορική. Η Συνέντευξη είναι μόνο προφορική. Στα Δευτερεύοντα Μαθήματα του διαγωνισμού, εκτός από τη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, η δοκιμασία είναι μόνον προφορική.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση και να τηνυποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με την ένδειξη: «Για το διαγωνισμό των Ακολούθων» στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εξωτερικών, ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Οργάνωσης, Γραφείο 208, Ακαδημίας 1, Τ.Κ.106 71, Αθήνα Αττικής.

Το έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης δύναται να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites-epaggelmatikis-stadiodromias-sto-ypex/diplomatikos-klados/)

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3681139.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 01-03-2019 (καθημερινά, 11.00μ.μ.-13.00μ.μ.)


Πηγή