Αναστολή λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), για το διάστημα ισχύος της με 78363/2020/5-12-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

Aναλυτικά:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Αναστολή Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Έχοντας υπόψη:

  1. Την με Α.Π. Δ1α/Γ.Π.οικ.51352/14-08-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50176/6-8-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄ 330)» (Β΄ 3430).
  2. Την με Α.Π. Δ12/Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.9.2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΛΤ446ΜΤΛΚ-ΧΒΧ).
  3. Την με Α.Π. Δ11/ΓΠ. Δ11/οικ.: 29414/1079/10.9.2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: Ψ1ΧΨ46ΜΤΛΚ-ΚΩΧ).
  4. Την με Α.Π. Δ11/Γ.Π.οικ.47270/2074/17.11.2020 Εγκύκλιο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΟ3Ω46ΜΤΛΚ-0ΘΓ).
  5. Την με Α.Π. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 Κ.Υ.Α. με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (ΦΕΚ 5255 Β’)
  6. Το απόσπασμα πρακτικού της 149ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

Συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), για το διάστημα ισχύος της με Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, και συγκεκριμένα:  από τη  Δευτέρα 30  Νοεμβρίου έως και την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

aftodioikisi.gr


agrinio24.gr